Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerPrimer enürezis nokturnalı hastaların ve annelerinin depresyon ölçekleri ile değerlendirilmesi []
. 2011; 3(3): 122-128

Primer enürezis nokturnalı hastaların ve annelerinin depresyon ölçekleri ile değerlendirilmesi

Mustafa Sahtiyancı1, Gönül Aydoğan1, Alev Yılmaz2, Nilüfer Alçalar3, Erkut Öztürk1, Aysel Kıyak1, Burcu Türk4, Ayşegül Aktalay4
1Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
4Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikolojik Danışmanlık Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Sık rastlanan çocukluk çağı hastalıklarından biri olan primer enürezis noktürna 5 yaşın üzerindeki çocuklarda gece uyurken aralıklarla oluşan idrar kaçırma davranışıdır. Bu durum çocuklar ve anneleri üzerinde davranışsal sorunlara ve psikiyatrik bozukluklara neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, primer enürezis noktürna tanısı alan çocuklar ve annelerinin depresyon düzeylerini değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Primer enürezis noktürna tanısı alan ve 3 aylık desmopressin tedavisine yanıt vererek enürezisi düzelen 40 çocuk ve onların anneleri çalışmaya alındı. Hastalara Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, annelerine de Beck Depresyon Ölçeği tedavi öncesi ve tedavi sonrası olmak üzere iki kez uygulandı. Hastaların ve annelerinin tedavi öncesi depresyon ölçümü sonuçlarıyla tedavi sonrası sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan çocukların ortalama yaşı 10,8±2,2 yaş (7-15 yaş) idi ve 21’i (%52,5) erkek, 19’u (%47,5) kızdı. Çocukların ortalama Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği puanları tedavi öncesi 10,5 ± 6 ve tedavi sonrası 8±5,5 idi. Çocukların tedavi sonrası Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği puanlarında tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir düşme saptandı (p<0,003). Olguların annelerinin Beck Depresyon Ölçeği puanlarında tedavi öncesine göre düşme saptandı ancak bu düşme istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).
SONUÇ: Primer enürezis noktürna hem çocuk hem de anneleri üzerinde stres oluşturan ve olumsuz duygulanıma neden olan bir durumdur. Bu nedenle, çocuklar uygun tedavi yaklaşımları ile tedavi edilmeli, düzenli aralıklarla takipleri yapılmalı ve çocuk psikologları ile beraber çalışarak gerekli psikolojik destek verilmelidir. Hastaların annelerine de bu konuda yalnız ve çaresiz olmadıkları hissettirilmeli, anneler için de psikolojik destek hizmetleri sunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Primer enürezis noktürna, desmopressin, depresyon


Evaluation of depression scales in children with primary nocturnal enuresis and their mothers

Mustafa Sahtiyancı1, Gönül Aydoğan1, Alev Yılmaz2, Nilüfer Alçalar3, Erkut Öztürk1, Aysel Kıyak1, Burcu Türk4, Ayşegül Aktalay4
1Department Of Pediatrics, Bakirkoy Maternity And Children
2Department Of Pediatric Nephrology, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul
3Department Of Psychiatry, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul
4Department Of Psychologic Counseling, Bakirkoy Maternity And Children

OBJECTIVE: Primary nocturnal enuresis is one of the most frequent problem in childhood and is defined as bed-wetting after 5 years old. This condition may cause behavioral and psychiatric disturbances. The aim of this study is to determine the depression levels of children with primary nocturnal enuresis and their mothers.
METHODS: Fourty children diagnosed as primary nocturnal enuresis and responsive to desmopressin treatment lasting 3 months were enrolled in the study. Depression Scale for Children was performed for children and Beck Depression Scale was performed for their mothers to evaluate depression level before and after treatment. The results of depression scales before and after treatment were compared.
RESULTS: The mean age of the children was 10.8±2.2 years (7-15 years) and 21 of them (52.5%) weremale, 19 (47.5%) were female. The mean score of the children in Depression Scale for Children before and after treatment were 10.5 ± 6 and 8±5.5, respectively. The mean score after treatment was found to be significantly decreased in comparison with the mean score before treatment in children (p<0.003). Although mean post-treatment depression score was diminished in evaluation of the mothers, this decrease was not statistically significant.
CONCLUSION: Primary nocturnal enuresis may cause emotional stress and negative affectivity both in children and their mothers. Therefore, children with primary nocturnal enuresis should be treated properly, followed regularly and given psychological support in collaboration with pediatric psychologists. The mothers of these patients should be supported as well.

Keywords: primary nocturnal enuresis, desmopressin, depression


Mustafa Sahtiyancı, Gönül Aydoğan, Alev Yılmaz, Nilüfer Alçalar, Erkut Öztürk, Aysel Kıyak, Burcu Türk, Ayşegül Aktalay. Evaluation of depression scales in children with primary nocturnal enuresis and their mothers. . 2011; 3(3): 122-128

Sorumlu Yazar: Alev Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale