Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerEndoskopik Hipofiz Cerrahisinde 200 Vakalık Deneyimimiz; Retrospektif Çalışma []
. 2018; 10(3): 117-121 | DOI: 10.5222/iksst.2018.98704  

Endoskopik Hipofiz Cerrahisinde 200 Vakalık Deneyimimiz; Retrospektif Çalışma

Osman Tanrıverdi1, Ömür Günaldı1, Buruç Erkan1, Ahmet Akbaş1, Hüseyin Utku Adilay2, Sema Çiftçi Doganşen3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Kliniği, Balıkesir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İstabbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopik endonazal transsfenoidal cerrahi (EETC), başta hipofiz adenomları olmak üzere sellar ve parasellar bölgenin diğer tümörleri, rinore cerrahisi ve optik sinir cerrahisi gibi pek çok durumda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde EETC uygulanan 200 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde 2014-2017 tarihleri arasında EETC uygulanan 200 hasta retrospektif olarak de¬ğerlendirildi. Takip süresi 3-43 (ortalama 15 ay) idi. Hastaların 108’ü kadın (%54), 92’si erkek (%46) olup yaş ortalaması 47.5 (15-79) idi.
BULGULAR: Toplam 200 hastanın patoloji sonucuna göre 119’u sekre¬tuar hipofiz adenomu (23’ü cushing, 15’i prolaktinoma, 37’si akromegali, 12’si mikst tip, 3’ü TSH, 29’u gonodotropinoma), 47’si non sekretuar adenom olarak tespit edildi. Ayrıca 5’i menengiom, 5’i kraniofarengiom, 6’sı kordoma, 2’si nöroendokrin tümör, 1’i germinom, 6’sı rathe kleft kisti, 1’i ossifiye fibrom, 7’si spontan rinore, 1’i ise apse tanısı al¬mıştır. 15’inde epistaksis, 14’ünde geçici diabetes insipitus (DI), 23’ünde BOS sızıntısı, 5’inde kalıcı anosmi, 1’inde geçici görme kaybı, 7’sinde ise geç dönem sinüzit tespit edildi. Hiçbir hastada majör vasküler yaralanma olmadı. 2 hasta menenjit ve komplikasyonlarına bağlı kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EETC’de BOS fistülü görülme oranı %0.5-15, epistaksis %0.6, geçici DI oranı %11.99, kalıcı DI oranı %3.41 olarak rapor edilmiş, remisyon ve total rezeksiyon oranları ise %60-80 arasında bildirilmiştir. Serimizde epistaksis oranı literatüre göre yüksek bulunmuştur. Geçici DI oranı, remisyon ve total re¬zeksiyon oranları literatürle uyumlu, kalıcı DI oranı ise düşük bulunmuştur. EETC’nin etkin ve güvenilir bir cerrahi yöntem olduğu kannatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipofiz adenomu, endonazal, endoskop, sellar, tümör


200 Cases of Endoscopic Pituitary Surgery; A Retrospective Study

Osman Tanrıverdi1, Ömür Günaldı1, Buruç Erkan1, Ahmet Akbaş1, Hüseyin Utku Adilay2, Sema Çiftçi Doganşen3
1University Of Health Sciences, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training And Research Hospital For Neurology, Neurosurgery And Psychiatry, İstanbul, Turkey
2Balıkesir University, Medical Faculty, Department Of Neurosurgery, Balıkesir, Turkey
3University Of Health Sciences, Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of Endocrinology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery (EETS) is used mainly in pituitary adenomas, other tumors of the sellar and parasellar region, rhinorrhea surgery and optic nerve surgery. The results of 200 patients who underwent EETS in our clinic were evaluated.
METHODS: 200 patients who underwent EETS at Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Disorders Education and Research Hospital Neurosurgery Clinic in 2014-2017 were retrospectively evaluated. Follow-up period was 3-43 (mean 15) months. 108 patients were female (54%), 92 male (46%) and mean age was 47.5 (15-79).
RESULTS: Pathology results showed 119 of the patients had secretory pituitary adenomas (23 cushing, 15 prolactinoma, 37 acromegaly, 12 mixed type, 3 TSH, 29 gonadotropinoma), 47 had non- secretary adenoma. 5 meningioma, 5 craniopharyngiomas, 6 cordoma, 2 neuroendocrine tumor, 1 germinoma, 6 rathe cleft cyst, 1 ossifying fibroma, 7 spontaneous rhinorrhea, 1 abscess diagnosis were made. Epistaxis was found in 15, transient diabetes insipidus (DI) in 14, CSF leakage in 23, permanent anosmia in 5, temporary visual loss in 1, and late period sinusitis in 7. No major vascular injury was found. 2 patients died due to meningitis and its complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In EETS, the rates of CSF fistula were 0.5-15%, epistaxis 0.6%, transient DI 11.99%, permanent DI 3.41%, and remission and total resection rate 60-80%. Epistaxis incidence rate was higher than the literature. Temporary DI, remission and total resection incidences were consistent with the literature; permanent DI was lower. We believe EETS is an effective and reliable surgical method.


Keywords: Pituitary adenoma, endonasal, endoscopy, sellar, tumor


Osman Tanrıverdi, Ömür Günaldı, Buruç Erkan, Ahmet Akbaş, Hüseyin Utku Adilay, Sema Çiftçi Doganşen. 200 Cases of Endoscopic Pituitary Surgery; A Retrospective Study. . 2018; 10(3): 117-121

Sorumlu Yazar: Osman Tanrıverdi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale