Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerEklem Hipermobilitesi ile Lomber Disk Dejenerasyonu ve Bel Ağrısı Arasında İlişki Var mı? Bir Multidisipliner Klinik Çalışma []
. 2020; 12(1): 1-6 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.94830  

Eklem Hipermobilitesi ile Lomber Disk Dejenerasyonu ve Bel Ağrısı Arasında İlişki Var mı? Bir Multidisipliner Klinik Çalışma

Neşe Keser1, Esin Derin Çiçek2, Arzu Atıcı3, Pınar Akpınar3, Özge Gülsüm İlleez3, Ahmet Eren Seçen1
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü
2İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipermobilite (HM) sinovial eklemlerin normal sınırının ötesinde hareket yeteneğinin olduğu bağ dokusunun çoğunlukla kalıtsal ya da edinilmiş bir durumu olup lomber disk dejenerasyonu (DD) üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda eklem hipermobilitesi ile lomber DD ve ayrıca bel ağrısı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bel ve/veya bacak ağrısı yakınması olan ve son altı ay içinde çekilmiş lomber MRİʼ lerinde DD saptanılan 20-50 yaş arasındaki olgular çalışmaya dahil edildiler. DD değerlendirimi Pfirrmann derecelendirme sistemine göre yapıldı. Çalışma kriterlerine uyan tüm olgular Beighton skoru kullanılarak generalize eklem hipermobilitesi yönünden değerlendirilmiş, benign eklem hipermobilitesi sendromu değerlendiriminde ise, 1998 Brighton kriterleri kullanılmıştır. Ayrıca, olguların ağrı derecesi değerlendiriminde vizüel analog skala (VAS) kullanılmış, dizabilite değerlendirimi ise Oswestry dizabilite indeksi (ODİ) kullanılarak prospektif olarak yapılmıştır.
BULGULAR: İçerleme ve dışlama kriterlerine uyan 172 olgunun 112 ʼsi kadın (% 65.1), 60ʼı erkek (% 34.9), olguların yaşları ortalaması ise 36.82±7.62 yıl idi. Bu olguların 24ʼ ünde hipermobilite varken (%14), 148ʼ inde HMʼ ye rastlanılmadı (%86). HM görülenler ve görülmeyenler arasında tüm lomber disk düzeylerinde Pfirrmann grade parametreleri değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Aynı şekilde gruplar arasında VAS değerleri ve ODİ değerleri açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuç 20-50 yaş aralığındaki olgularda, normal şartlar altında, HMʼnin lomber DDʼu ile VAS ve ODİ artışında bir risk faktörü olmayabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: bel ağrısı, benign eklem hipermobilite sendromu, disk dejenerasyonu, hipermobilite, jeneralize eklem hipermobilitesi, lomber omurga


Is There a Relationship Between Joint Hypermobility and Lumbar Disc Degeneration and Also Low Back Pain? A Multidisciplinary Clinical Study

Neşe Keser1, Esin Derin Çiçek2, Arzu Atıcı3, Pınar Akpınar3, Özge Gülsüm İlleez3, Ahmet Eren Seçen1
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery
2İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation

INTRODUCTION: Hypermobility (HM) is a condition of connective tissue in which the synovial joints move beyond the normal limits and its effects on disc degeneration (DD), and low back pain (LBP) is not fully known. We aimed to reveal the relationship between HM and DD and also LBP.
METHODS: The cases between 20-50 years old with low back and leg pain were included in the study. Their lumbar MRIs were evaluated using Pfirrmann grading system. For the cases meeting the study criteria, the Beighton score was used for evaluating the generalized joint laxity, and the 1998 Brighton criteria were used to assess the benign joint HM syndrome. The cases were also evaluated prospectively for pain by using the visual analog scale (VAS) and for disability using the Oswestry disability index (ODİ).
RESULTS: Of the 172 cases that met the inclusion and the exclusion criteria, 65.1% were female, 34.9% were male, and the mean age of the cases was 36.82 ± 7.62. While 14 % of cases have joint HM, HM was not detected in 86 %. There was no statistically significant difference in the values of Pfirrmann grade parameters in all lumbar disc levels between the groups (p> 0.05). Likewise, there was no statistically significant difference between the groups concerning the VAS and the ODİ values (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings suggest that HM may not yield to an increase lumbar DD grades and also VAS and ODİ values between the cases 20-50 years old.

Keywords: benign joint hypermobility syndrome, generalized joint laxity, hypermobility, low back pain, lumbar disc degeneration, lumbar vertebrae


Neşe Keser, Esin Derin Çiçek, Arzu Atıcı, Pınar Akpınar, Özge Gülsüm İlleez, Ahmet Eren Seçen. Is There a Relationship Between Joint Hypermobility and Lumbar Disc Degeneration and Also Low Back Pain? A Multidisciplinary Clinical Study. . 2020; 12(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Neşe Keser, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (55 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale