Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerObez ve Preeklamptik Sezeryan Hastalarında Magnezyumun Entübasyon Süresine Etkisi []
. 2018; 10(3): 155-159 | DOI: 10.5222/iksst.2018.86094  

Obez ve Preeklamptik Sezeryan Hastalarında Magnezyumun Entübasyon Süresine Etkisi

Gökhan Kına, Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
SBü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Preeklampsi gebeliğin sıklıkla 20. haftasından sonra ortaya çıkan, hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize, multisistemik, gebeliğe özgü bir sendromdur. Hastalığa başka sebeplerden kaynaklanmayan nöbet eklenirse eklampsi olarak değerlendirilir. Magnezyum eklampsideki konvülziyonların önlenmesinde ve kontrolünde etkilidir. Magnezyum nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisini arttırmaktadır. Nondepolarizan sinir-kas bloğunun derecesinin öğrenilmesi istendiği veya rezidüel blok varlığından şüphe edildiği durumlarda TOF (Train Of Four) monitörizasyonu kullanılabilir. Amacımız magnezyumun entübasyon süresindeki etkisini ölçerek nöromusküler aralıktaki etkisini belirlemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2016-Haziran 2017 tarihleri arasındaki sezeryan ameliyatı yapılmış olan obez ve preeklamptik 60 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, ASA skoru, eşlik eden hastalığı, bebeğin gestasyonel haftası, hastanede yatış süreleri, yoğun bakım ihtiyacı olup olmadığı, VKİ, MgSO4 kullanım dozları, preoperatif Magnezyum düzeyleri, preoperatif bakılmış, 24 saatlik idrarda ölçülmüş olan proteinüri miktarları, intraoperatif TOF’un 0’a inme süresi, indüksiyonda ve kas gevşemesinde kullanılan ilaç ve dozları, indüksiyon ve bebek çıkımında ayrı ayrı kan basıncı, kalp atım sayısı, SPO2 değerleri çalışma için kaydedildi.
BULGULAR: Demografik veriler karşılaştırıldığında, hasta ve kontrol grupları arasında yaş, VKI, hastane yatış süreleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Gestasyonel haftaları karşılaştırıldığında, kontrol grubundaki bebeklerin haftalarının ortalaması, hasta grubundaki bebeklerin haftalarının ortalamasından yüksekti ve istatistiki olarak anlamlıydı. Bu çalışmada sezeryan ameliyatında, entübasyon işlemi öncesinde TOF’un 0’a ulaşma süreleri saniye cinsinden karşılaştırıldığında, hasta grubunda TOF'un 0’a ulaşma süresi, kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlamlı farklıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak magnezyumun entübasyon süresini anlamlı olarak kısalttığını, nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisini arttırdığı belirlendi. Magnezyum tedavisi alan hastalarda nondepolarizan kas gevşeticilerin dozunun normalden daha düşük olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, TOF, Obezite, Magnezyum


The Effect of Magnesium Intubation on Obesity and Preeclamptic Caesarean Patients

Gökhan Kına, Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
Department of Anesthesiology And Reanimation, Kanuni Sultan Suleyman Education And Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Preeclampsia is a multisystemic gestational syndrome characterized by hypertension, proteinuria, often occurring after 20 weeks of gestation.
Eclampsia is assessed if seizure not due to other causes is added to the disease.
Magnesium is effective in the prevention and control of convulsions. Magnesium increases the effect of nondepolarizing muscle relaxants. TOF monitoring can be used when the degree of nondepolarizing nerve-muscle block or suspicion of residual block. Our aim was to determine the effect of magnesium on the neuromuscular range by measuring the effect of magnesium during intubation.

METHODS: Sixty obese, preeclamptic patients with cesarean-section between December2016-June2017 were retrospectively reviewed. Age, ASA, accompanying disease, gestational week, time of intensive care stay and hospitalization, VKI, MgSO4 doses, preoperative MgSO4-levels, proteinuria, 24hour urine, intraoperative TOF, blood pressure, pulse, SPO2 for induction and infant output were recorded for study.
RESULTS: When the demographic data were compared, there was no significant difference between patient and control groups in terms of age, BMI, hospital stay. The weekly average of the babies in the control group was higher than the weekly average of the babies in the patient group and statistically significant. When the TOF reached 0 in the cesarean section before the intubation operation, the TOF reached 0 in the patient group was statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Magnesium significantly shortens the duration of intubation and enhances the effect of nondepolarizing muscle relaxants. We think that dose of nondepolarizing muscle relaxants should be lower than usual in patients receiving magnesium treatment for this reason.

Keywords: Preeclampsia, TOF, Obesity, Magnesium


Gökhan Kına, Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu. The Effect of Magnesium Intubation on Obesity and Preeclamptic Caesarean Patients. . 2018; 10(3): 155-159

Sorumlu Yazar: Ayça Sultan Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale