Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerAcil Serviste Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Değerliliği []
. 2020; 12(1): 21-27 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.83435  

Acil Serviste Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Değerliliği

Rabia Birsen Tapkan, Büşra Bildik, Ayse Fethiye Basa Kalafat, Serkan Doğan, Utku Murat Kalafat, Melis Dorter, Ramiz Yazıcı, Başar Cander
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik inme, dünya genelinde engelliliğe ve ölüme en sık sebep olan hastalıklar içinde yer almaktadır. Bu çalışmada amacımız; acil servise başvuran hastalarda D-MRG çekilen hastaları inceleyerek, yapılan görüntüleme yöntemlerinin gerekliliğini ve önemini vurgulamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 01.05.2018-31.06.2018 tarihleri arasında hastanemiz Erişkin Acil Servisinde retrospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya acil serviste difüzyon manyetik rezonans görüntüleme istenmiş 1303 hasta dahil edildi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, başvuru şikâyetleri, bilgisayarlı tomografilerinde hipodens alan olup olmadığı ve D-MRG’de iskemik inme bulgularının olup olmadığı kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmamıza toplam 1303 hasta alınmış olup, 745’i kadın (%57.2), 558’i erkek (%42.8) idi. Hastaların ortalama yaşı (sınır; 11-95) 54,29±18.73 yıl idi. Olguların %5.4’ünde (n=70) BT’de hipodens alan ve %11.1’inde (n=145) D-MRG’de iskemik inme bulguları saptandı. BT’de hipodens alanı olan hastaların %82.9’unda D-MRG’de de iskemik inme bulgularının olduğu görüldü (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle konuşma ve bilinç bozukluğu, vücut yarımında uyuşma ve güçsüzlük olan hastalarda D-MRG tetkikinin uygun olan ilk anda yapılmasının, tanı ve tedavinin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde başlatılması ile acil servislerde mortal ve morbid sonuçları azaltma ve hatta önlemede önemli bir adım olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: difüzyon ağırlıklı MRG, acil servis, tanı


Diagnostic Value of Diffusion Magnetic Resonance Imaging in the Emergency Department

Rabia Birsen Tapkan, Büşra Bildik, Ayse Fethiye Basa Kalafat, Serkan Doğan, Utku Murat Kalafat, Melis Dorter, Ramiz Yazıcı, Başar Cander
University Of Health Science Kanuni Sultan Suleyman Research And Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: Ischemic stroke is one of the most common causes of disability and death worldwide. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of DW-MRI in patients with ischemic stroke, and to emphasize the necessity and importance of imaging modalities in such patients with symptoms of speech disorder, impaired consciousness, numbness and/or weakness in one half of the body admitted to the emergency department.
METHODS: The study was performed retrospectively between 01.05.2018 and 31.06.2018 in Adult Emergency Department of our hospital. A total of 1303 patients who underwent diffuse magnetic resonance imaging in the emergency department were included. Age, sex, complaints on admission of the patients, whether computerized tomography revealed hypodensity, and whether DW-MRI showed signs of ischemic stroke were recorded.
RESULTS: A total of 1303 patients were enrolled in our study, of which 745 were female (57.2%) and 558 (42.8%) were male. The mean age of the patients (range;11-95) was 54.29±18.73 years. In 5.4% (n=70) of the cases, there were hypodense areas on CCT and in 11.1% (n=145), DW-MRI revealed signs of ischemic stroke. 82.9% of patients with hypodense area on CCT showed ischemic stroke on DW-MRI. (p=0.001)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Especially in patients with a speech disorder, impaired consciousness, numbness and weakness in one half of the body, having a DW-MRI at the first appropriate time and initiation of diagnosis and treatment faster and more accurately are thought to be important steps in reducing and even preventing mortality and morbid outcomes in emergency departments.

Keywords: diffusion- weighted MRI, emergency department, diagnosis


Rabia Birsen Tapkan, Büşra Bildik, Ayse Fethiye Basa Kalafat, Serkan Doğan, Utku Murat Kalafat, Melis Dorter, Ramiz Yazıcı, Başar Cander. Diagnostic Value of Diffusion Magnetic Resonance Imaging in the Emergency Department. . 2020; 12(1): 21-27

Sorumlu Yazar: Rabia Birsen Tapkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (25 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale