Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerChiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Tedavi Ne Zaman Gerekli? []
. 2019; 11(3): 113-117 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.77598  

Chiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Tedavi Ne Zaman Gerekli?

Şevki Serhat Baydın1, Melih Üçer2, Ahmet Levent Aydın2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Samsun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Chiari tip II malformasyonu (CM-II) ile takip edilen hastalarda ameliyat edilme zamanı ve ameliyat etme kriterlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Haziran 2015 – 01 Haziran 2019 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran, myelomeningosel nedeni ile hastanemizde ya da dış merkezde opere edilmiş yenidoğanların taranması sırasında saptanan CM-II’li hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, doğum ağırlıkları, semptomları, myelomeningosel çapı, opere edilen hastalarda uygulanan cerrahi teknik, ameliyat öncesi ve sonrası bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 50 bebek dahil edildi bunların 32’si erkek 18’i kız bebekti. Bebeklerin tamamında doğumda meningomyelosel mevcuttu. 9 bebek (%18) semptomatik CM-II’den dolayı opere edilirken, asemptomatik 41 bebek ise MMC tamiri yapıldıktan sonra CM-II açısından gözlem altında alındı. Meningomyelosel operasyonu sonrası takiplerde hidrosefali gelişen 44 hastada (%88) V-P şant gerekti. V-P şant ameliyatı sonrası semptomlarda gerileme olmayan hastalara dekompresyon yapıldı. Operasyon sonrasında hastalarda en sık görülen semptom apne idi. Hastaların meningomyelosel defekt çapı ile semptom sıklığı arasındaki ilişki değerlendirildiğinde semptomatik CM-II nedeniyle opere edilen hastalarda meningomyelosel çapının daha büyük olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radyolojik değerlendirmeden daha çok, doğru fiziksel ve klinik değerlendirme ile karar verilen arka beynin hızlı cerrahi dekompresyonunun, 1 yaşın altındaki hastalarda morbidite ve mortaliteyi önlemede daha değerli olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Chiari malformasyonu tip 2, Meningomyelosel, Kranio-servikal dekompresyon


When is Surgical Treatment of Chiari Type 2 Malformation Necessary?

Şevki Serhat Baydın1, Melih Üçer2, Ahmet Levent Aydın2
1Ondokuz Mayıs University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Samsun, Turkey
2University Of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the appropriate time for surgery and surgical criteria in patients followed up with Chiari type II malformation (CM-II).
METHODS: CM-II patients who were admitted to Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital between June 1, 2015 and June 01, 2019 were screened retrospectively. Newborns with CM-II detected in screening MMC were included, who were operated in our hospital or in an external center. Demographic characteristics, birth weights, symptoms, myelomeningocele diameter, surgical technique, preoperative and postoperative findings were evaluated.

RESULTS: Fifty infants were included in the study, 32 of them were boy and 18 were girl. All babies had myelomeningocel at birth. Nine babies (18%) were operated on for symptomatic CM-II, and 41 asymptomatic babies were observed for CM-II after MMC repair. After V-P shunt surgery, decompression was performed in patients who did not regress symptoms. Apnea was the most common symptom in the postoperative period. The diameter of the myelomeningocele defect of the patients was also evaluated and it was found that myelomeningocele had a larger diameter in patients operated for symptomatic CM-II.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that rapid surgical decompression of the posterior brain, which was judged by accurate physical and clinical evaluation, was more valuable in preventing morbidity and mortality in patients under 1 year of age.

Keywords: Chiari malformation type II, Cranio-cervical decompression, Myelomeningocele


Şevki Serhat Baydın, Melih Üçer, Ahmet Levent Aydın. When is Surgical Treatment of Chiari Type 2 Malformation Necessary?. . 2019; 11(3): 113-117

Sorumlu Yazar: Şevki Serhat Baydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (252 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale