Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerAcil Serviste Kan ve Kan Ürünü Kullanılan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi []
. 2019; 11(3): 157-163 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.76376  

Acil Serviste Kan ve Kan Ürünü Kullanılan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Serkan Dogan1, Bensu Bulut1, Utku Murat Kalafat1, Cesareddin Dikmetaş1, Dogac Niyazi Ozucelik2, Ramiz Yazici1, Kamuran Şanlı3, Başar Cander1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve klinik Mikrobiyoloji, Kan Merkezi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Modern tıbbın bir parçası olarak kan ve kan ürünü transfüzyonu, 50 yılı aşkın bir süredir klinik kullanıma girmiştir. Acil servislerde kan transfüzyonları sıkça yapılmakta ve bu da ekstra iş yükü getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; acil serviste yapılan kan ve kan ürünü transfüzyon oranlarını ve hastaların demografik özelliklerini ve acil servis işleyişine olan etkileri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada acil serviste 2017 yılının ilk üç ayında kan ve kan ürünü verilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, kan ürününü hangi bölümün istediği, hangi kan ürünü verildiği, hastane hizmet bedeli kayıt edi0ldi. İstatistiksel analiz için SPSS for Windows 22.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 356 hastanın %54.2’si kadın, %45.8’i erkekti. Ortalama yaş 60,60±19,77 olarak saptandı. En sık anemi(%49.2) tanısıyla transfüzyon yapıldığı görüldü. En sık eritrosit süspansiyonu(%84.8) kullanıldığı görüldü. Anemi tanısı ile transfüzyon yapılan hastaların taburculuk oranları yüksek(p=0,001) iken GİS kanama ve travma nedenlilerde bu oran düşüktü(p=0,001). Genel cerrahi(p=0,001) ve dahiliye(p=0,031) tarafından istemi yapılan hastalarda hizmet bedeli yüksek olup, ortalama 289,36±36,65 Türk Lirası saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uygun kan ve kan ürünü transfüzyonunun; acil servis yoğunluğunu, kalış sürelerini, hastane hizmet bedellerini, istem ile transfüzyon sayıları arasındaki uyumsuzluğu azaltacağı düşünülmektedir. Acil servislerde transfüzyon kararı verilirken her açıdan dikkatli olunmalıdır. Transfüzyon işlemleri hastalar için kar zarar dengesi gözeterek yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Kan ve Kan Ürünü, Acil Servis, Maliyet


A retrospective Evaluation of the Patients Whom Blood and Blood Products were Used in the Emergency Department

Serkan Dogan1, Bensu Bulut1, Utku Murat Kalafat1, Cesareddin Dikmetaş1, Dogac Niyazi Ozucelik2, Ramiz Yazici1, Kamuran Şanlı3, Başar Cander1
1Health Sciences University Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Istanbul
2Istanbul University-cerrahpasa, Faculty Of Health Sciences, Istanbul
3Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Microbiology And Microbiology, Blood Center, Istanbul

INTRODUCTION: As a part of modern medicine, blood and blood product transfusion has been in clinical use for more than 50 years. Blood transfusions are frequently performed in emergency departments(ED) and this brings extra workload. The aim of this study is to investigate the transfusion rates in the ED and demographic characteristics and the effects on the functioning of the ED.
METHODS: In this study, the patients who were given blood and blood products in the first three months of 2017 were examined retrospectively. Demographic characteristics, which department requested the blood product, which blood product was given, hospital service cost were recorded. SPSS for Windows 22.0 program was used for statistical analysis.
RESULTS: Of the 356 patients, 54.2% were female and 45.8% were male. The mean age was 60,60±19,77. The most common anemia (49.2%) was diagnosed with transfusion. The most common erythrocyte suspension (84.8%) was used. The rate of discharge of patients with anemia was high(p=0.001) and this rate was lower in patients with GIS bleeding and trauma(p=0.001). The cost of service was high in patients who were requested by general surgery(p=0.001) and internal medicine(p=0.031) and the mean was 289,36±36,65 Turkish lira.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Appropriate blood and blood product transfusion; it is thought that it will decrease the intensity of emergency service, length of stay, hospital service costs, and incompatibility between transfusion numbers and demand. Transfusion should be taken into consideration in ED. Transfusion procedures should be carried out for patients considering the balance of profit and loss.

Keywords: Transfusion, Blood and Blood products, Emergency Department, Cost


Serkan Dogan, Bensu Bulut, Utku Murat Kalafat, Cesareddin Dikmetaş, Dogac Niyazi Ozucelik, Ramiz Yazici, Kamuran Şanlı, Başar Cander. A retrospective Evaluation of the Patients Whom Blood and Blood Products were Used in the Emergency Department. . 2019; 11(3): 157-163

Sorumlu Yazar: Serkan Dogan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (34 kere görüntülendi)
 (170 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale