Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makalelerİnfertilite Tanısı Konmuş Kadınlarda Yaşam Kalitesi []
. 2020; 12(1): 13-20 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.76093  

İnfertilite Tanısı Konmuş Kadınlarda Yaşam Kalitesi

Neslihan Yaylagülü Okuducu1, Hatice Yorulmaz2
1Memorial Hastanesi, Kadın Doğum Servisi, Antalya
2Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma; infertilite tanısı konmuş kadın hastaların sosyo-demografik ve hastalığa ilişkin özelliklerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma; etik kurul izni alındıktan sonra, İstanbul ilindeki 4 özel hastaneye gelen 100 infertil kadın hasta ile gerçekleştirildi. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “FertiQol Ölçeği’’ (Doğurganlık Sorunları Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği)” uygulanarak toplandı. Veri istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 36 ± 5 bulundu. Hastaların %70’ inin lisans mezunu, %40’ının ev hanımı, %49’unun 1-5 yıl süre ile evli olduğu, %52’sinin 3-5 yıldır infertil olduğu bunların %81’inin primer infertil olduğu, %51’inin daha önce 2-4 kez infertilite tedavisi almış olduğu, %56’sının da infertilite tedavisi hakkında kısmen bilgi sahibi olduğu görüldü. Lise ve altı eğitim almış olanların, daha önce birçok kez infertilite tedavisi almış olanların, 6 yıl ve üzeri infertil olanların, ev hanımı olanların, evlilik süresi 6-10 yıl olanların, endometriozis ve over kisti kaynaklı infertilite yaşayanların yaşam kalitelerinin düşük olduğu gözlendi (p<0,05). İnfertilite tanısı konmuş kadın hastalarının “Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği” nden aldıkları puan ortalamasının 67±18 olduğu saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha genç yaşta olanların, eğitim durumu lise ve altı olanların, ev hanımlarının, gelir düzeyi düşük olanların, infertilite süresi ve tedavi sayısı fazla olanların, primer infertil olanların ve endometriozis ve over kisti kaynaklı infertilite yaşayanların yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Yaşam kalitesi, FertiQol Ölçeği.


Quality of Life in Women Diagnosed With Infertility

Neslihan Yaylagülü Okuducu1, Hatice Yorulmaz2
1Memorial hospital, Obstetrics Service, Antalya
2Halic University, School of Nursing, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the effects of socio-demographic and disease-related features of female patients with infertility on quality of life.
METHODS: The study was carried out with 100 infertile female patients who came to 4 private hospitals located in İstanbul province after receiving the permission of ethics committee. Data were collected applying "Information Form" and "FertiQol Scale". Data were analyzed statistically.
RESULTS: The average age of the patients was found as 36± 5 It was seen that 70% of the patients had undergraduate degrees, 40% were housewives, 49% of them were married for 1-5 years, 52% were infertile for 3-5 years, 81% of them were primary infertile, 51% previously had 2-4 times infertility treatment and 56% were partially informed about infertility treatment. The quality of life was observed to be low in those who had high school education and lower education level; who had infertility treatment many times before; who have been infertile for 6 years and more; who were housewives; and who have been married for 6-10 years,
who had endometriosis and ovarian cyst-induced infertility. The average score of female patients diagnosed with infertility took from scale was determined as 67 ± 18 (p <0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that those who were younger, those with high school or lower education level, housewives, low income level, infertility duration and number of treatments were lower, the quality of life of primary infertile patients and who had endometriosis and ovarian cyst-induced infertility was lower.

Keywords: Infertility, Life Quality, FertiQol Scale


Neslihan Yaylagülü Okuducu, Hatice Yorulmaz. Quality of Life in Women Diagnosed With Infertility. . 2020; 12(1): 13-20

Sorumlu Yazar: Hatice Yorulmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (23 kere görüntülendi)
 (35 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale