Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerCoats’ Hastalığında Görüntüleme Bulguları ve Uzun Dönem Tedavi Sonuçları []
. 2020; 12(1): 39-45 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.74936  

Coats’ Hastalığında Görüntüleme Bulguları ve Uzun Dönem Tedavi Sonuçları

Beril Tülü Aygün, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yaşa, Aslı Kırmacı, Zeynep Alkın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde Coats’ hastalığı tanısı ile takip ve tedavi ettiğimiz hastaların görüntüleme bulguları ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2016 yılları arasında kliniğimizde Coats’ hastalığı tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru anındaki evreleri, ilk ve son görüntüleme ve muayene bulguları ve takip süresi boyunca aldıkları tedaviler kaydedildi. Hastaların kayıtlarında bulunan fundus fotoğrafları, fundus florescein anjiografi ve optik koherens tomografi (OKT) görüntüleri incelendi. Görme keskinliği (EİDGK) ve santral maküla kalınlıkları (SMK) arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 13 hastanın 13 gözü dahil edildi. Dört hasta 18 yaş üzeriydi. On hastada bevasizumab ve lazer fotokoagülasyon kombine tedavisi uygulanırken dört hastada cerrahi tedavi uygulandı. İki hastada intravitreal deksametazon implant uygulandı. On bir hastanın OKT görüntüleri elde edildi ve 9 hastanın bulgularında gerileme ve 1 hastada ilerleme saptanırken 1 hastada değişiklik olmadı. Başlangıç ve son kontrol SMK ve EİDGK değişimleri arasında korelasyon saptanmadı (p=0,89, r=0,47).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Coats’ hastalığının düzenli takibi büyük önem taşır ve hastaların takibinde OKT yararlı bir araçtır. Farklı tedavi yöntemleri ile fonksiyonel başarı sağlanamasa dahi anatomik başarı sağlanabilmekte ve glob bütünlüğü korunabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Coats hastalığı, optik koherens tomografi, santral maküla kalınlığı


Imaging Findings and Long-Term Treatment Outcomes in Coats’ Disease

Beril Tülü Aygün, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yaşa, Aslı Kırmacı, Zeynep Alkın
University of Health Sciences Prof. Dr. Reşat Belger Beyoğlu Eye and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our aim was to evaluate the imaging findings and treatment outcomes of patients diagnosed with Coats’ disease in our clinic.
METHODS: Records of patients diagnosed with Coats’ disease in our clinic between 2010 and 2016 were evaluated retrospectively. Stage of the disease, imaging findings and clinical characteristics at the time of diagnosis and at the final visit, and the received treatment were noted. Records of fundus photograhy, fundus florescein angiography and optic coherence tomography (OCT) imagings were reviewed. The relationship between visual acuity (VA) and central macular thickness (CMT) was analyzed.
RESULTS: Thirteen eyes of 13 patients were included in this study. Four patients were over 18 years old. Ten patients received combined treatment of bevacizumab and laser photocoagulation, whereas 4 patients required surgery. Intravitreal dexamethasone implant was applied to 2 patients. Eleven patients’ OCT images were available, and 9 patients showed regression, 1 patient showed progression and 1 patient remained stable in terms of OCT findings. There was no correlation found between initial and final CMT and VA (p=0,89, r=0,47).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Coats’ disease require regular follow-up and OCT is a useful tool for evaluating the course of disease. Different treatment modalities might be effective for anatomic success and result in globe salvage, even though functional success is harder to achieve.

Keywords: Coats’ disease, optic coherence tomography, central macular thickness


Beril Tülü Aygün, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yaşa, Aslı Kırmacı, Zeynep Alkın. Imaging Findings and Long-Term Treatment Outcomes in Coats’ Disease. . 2020; 12(1): 39-45

Sorumlu Yazar: Beril Tülü Aygün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (23 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale