Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerPrimer baş ağrısı olan ve olmayan obez çocuklarda antropometrik ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması []
. 2018; 10(3): 95-99 | DOI: 10.5222/iksst.2018.72621  

Primer baş ağrısı olan ve olmayan obez çocuklarda antropometrik ve biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması

Onur Akın, Mutluay Arslan
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, primer baş ağrısı olan ve olmayan obez çocukların fizik inceleme ve laboratuvar bulguları açısından karşılaştırılmasıydı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2018 yılları arasında pediatrik endokrinoloji ve pediatrik nöroloji polikliniklerine başvurmuş, primer baş ağrısı olan 8-18 yaş arası 161 obez çocuğun (90 kız, 71 erkek) dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar gerilim tipi baş ağrısı ve migren baş ağrısı olan çocuklar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Primer baş ağrısı olmayan obez çocuklar ise kontrol grubuna dahil edildi. Gruplar arasında laboratuvar ve oksolojik tüm veriler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Obez hastaların 29’unda migren, 35’inde gerilim tipi baş ağrısı mevcuttu. Gruplar arasında cinsiyet dağılımı, yaş, vücut kitle indeksi, vücut kitle indeksi standart sapma skoru, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümleri açısından da fark saptanmadı. Migreni olan obez çocuklarda düşük dansiteli lipoprotein ve total kolesterol değerleri primer baş ağrısı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Diğer biyokimyasal parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obez çocuklarda kolesterol yüksekliği ile migren arasında muhtemel bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple migreni olan obez çocuklarda kan yağlarının dikkatle takip edilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: gerilim baş ağrısı, lipid, migren baş ağrısı, obez


Comparison of anthropometric and biochemical parameters in obese children with or without primary headache 

Onur Akın, Mutluay Arslan
Department of Pediatrics, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The objective of our study was to investigate the physical examination and laboratory findings in obese children with or without primary headaches.
METHODS: A total of 161 children, aged 8-18, with obesity (90 female and 71 male) and primary headache, admitted to pediatric endocrinology and pediatric neurology department between 2013 and 2018 were evaluated retrospectively. Participants were divided into subgroups as with tension headache and migraine headache. Obese children without primary headache were included in the control group. Laboratory and oxologic data were compared between the groups.
RESULTS: Twenty-nine obese children had migraine and 35 had tension type headache. There was no statistically significant difference between the groups with respect to gender, age, body mass index, Body mass index standard deviation score, waist circumference and hip circumference. Low density lipoprotein-cholesterol and total cholesterol levels were significantly higher in obese children with migraine headache compared to group without primary headache. There was no difference between the groups in terms of other biochemical parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a probable relationship between cholesterol elevation and migraine headache in obese children. For that reason, blood lipids should be followed carefully in obese children with migraine headache.

Keywords: lipid, obese, migraine headache, tension headache


Onur Akın, Mutluay Arslan. Comparison of anthropometric and biochemical parameters in obese children with or without primary headache . . 2018; 10(3): 95-99

Sorumlu Yazar: Onur Akın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale