Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerLenf bezi büyüklüğü ile gelen hastalarda etiyoloji; Enfeksiyon hastalıkları açısından yaklaşım []
. 2019; 11(3): 149-156 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.66375  

Lenf bezi büyüklüğü ile gelen hastalarda etiyoloji; Enfeksiyon hastalıkları açısından yaklaşım

Riza Aytac Cetinkaya, Ayca Ilbak, Ercan Yenilmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,i̇stanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lenfadenopatiyle gelen ve enfeksiyon ön tanısı öncelikli olan erişkin hastalardaki etiyolojiyi ortaya çıkarmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize 1 Ocak 2017 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında lenf bezi büyüklüğü şikâyetiyle başvuran erişkin hastalar geriye dönük olarak tarandı. Lenf nodu büyüklüğüne yol açabilecek hastalıklar açısından daha önce herhangi bir spesifik tanı almış olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bu hastalardaki temel karakteristikler ve epidemiyolojik bulgular ortaya kondu.
BULGULAR: Toplamda 90 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı 18 ila 89 arasında değişmekteydi. Lenfadenopati süresi 1 gün ile 6 yıl arasında, lenf nodu uzun aks boyutu 8 mm ile 77 mm arasında değişmekteydi. Olguların %86.6’sı lokalize, 66.7’si tek taraflı ve 65.4’ü tek adet lenf noduna sahipti, olgularda hayvan teması öyküsü, ateş yüksekliği, lökositoz ve transaminaz yüksekliği oranları sırasıyla %10, %13.3, %5.5 ve %6.7 idi. Hastaların yalnızca 33’ünde (%36.7) spesifik tanı konulabildiği görüldü. Bunların 24’ünde (%26.6) enfeksiyon, 6’sında (%6.7) malignite, 3’ünde (%3.3) diğer etiyolojiler tespit edildi. Enfeksiyonlardan en sık TBC lenfadenit (n: 8, %8.9), sitomegalovirüs (CMV) hastalığı (n: 6, %6.6) ve kedi tırmığı hastalığı (n: 5, %5.5) saptandı. Lenf bezi biyopsisi yapılan toplamda 23 hastanın patoloji sonuçlarının 5’i malign 4’ü kazeifiye granülomatöz lenfadenit, 2’si nekrotizan granülomatöz lenfadenit, 5’i granülomatöz lenfadenit, 6’sı reaktif/non-spesifik değişiklikler ve bir tanesi ise yetersiz materyal olarak sonuçlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerimize göre, TBC ve CMV’nin yanı sıra Türkiye’de sıklığı konusunda verilerin kısıtlı olduğu kedi tırmığı hastalığı da önemli LAP etkenlerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Türkiye’de lenfadenopati etiyolojisi hakkında epidemiyolojik veriler bilinmediğinden, bu konuda moleküler laboratuvar imkanları ile desteklenmiş geniş kapsamlı ve çok merkezli çalışmaların planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lenfadenopati, etiyoloji, enfeksiyon, tüberküloz, kedi tırmığı hastalığı


Etiology in patients with lymphadenopathy; approach of infectious diseases clinic

Riza Aytac Cetinkaya, Ayca Ilbak, Ercan Yenilmez
Department Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases, Saglık Bilimleri University, Sultan Abdülhamid Han Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To reveal the etiology in adult patients those are admitted to our hospital with complaints of lymphadenopathy.
METHODS: Patients who were admitted to our hospital with the complaint of lymphadenopathy between 1 January 2017 and 1 October 2018 were screened retrospectively. Patients who had previously had any specific diagnosis in terms of diseases that could cause lymphadenopathy were not included in the study.The main characteristics and epidemiological findings of these patients were revealed.
RESULTS: A total of 90 adult patients were included in the study.The age of the patients ranged from 18 to 89 years.The duration of lymphadenopathy ranged from 1 day to 6 years, and the length of the long axis of the lymph node ranged from 8 to 77 mm.Only 33(36.7%) of the patients were diagnosed with a specific diagnosis.Of these, 24(26.6%) had infection, 6(6.7%) had malignancy, and 3 (3.3%) had other etiologies.The most common infections were TB lymphadenitis (n: 8, 8.9%), cytomegalovirus disease (n: 6, 6.6%) and cat scratch disease (n: 5, 5.5%).Lymph node biopsy was performed in 23 patients.Five of the histopathology specimens resulted as malignant, 4 cases with caseating granulomatous lymphadenitis, 2 with necrotizing granulomatous lymphadenitis, 5 with granulomatous lymphadenitis, 6 with reactive/non-specific changes and one with insufficient material.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to TB and CMV, cat scratch disease that we have limited data on the prevalence in Turkey, stands out as one of the major cause of LAP.As there is lack of epidemiological data on LAP etiology in Turkey, more comprehensive and multicenter studies are needed to reveal the epidemiology.

Keywords: Lymphadenopathy, etiology, infection, tuberculosis, cat scratch diseases


Riza Aytac Cetinkaya, Ayca Ilbak, Ercan Yenilmez. Etiology in patients with lymphadenopathy; approach of infectious diseases clinic. . 2019; 11(3): 149-156

Sorumlu Yazar: Ercan Yenilmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (714 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale