Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerHipertrofik kardiyomyopatiye bağlı diyastolik kalp disfonksiyonun, koroid kalınlığı üzerine etkisi []
. 2018; 10(3): 143-148 | DOI: 10.5222/iksst.2018.65982  

Hipertrofik kardiyomyopatiye bağlı diyastolik kalp disfonksiyonun, koroid kalınlığı üzerine etkisi

Sadık Etka Bayramoğlu1, Sinem Özbay2, Nihat Sayın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıkları Kliniği,İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyastolik disfonksiyon gelişmiş hipertrofik kardiyomyopatili (HKM) hastalarda koroidal kalınlık değişimini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel, vaka-kontrollü, prospektif çalışma için HKM tanılı 33 hastanın 65 gözü ile sağlıklı 33 bireyin 65 gözü çalışmaya dahil edildi. Spektral Domain Zeiss Cirrus cihazı ile her iki grup arasındaki retina sinir lifi (RNFL) kalınlığı, santral makula kalınlığı, makula hacmi, gangliyon hücre kalınlığı, subfoveal koroid kalınlığı (SKK), fovea 1 mm nazal koroid kalınlığı (NKK) ve fovea 1 mm temporal koroid kalınlığı (TKK) karşılaştırıldı.
BULGULAR: HKM grubunda 33 hastanın 11’i kadın, 22’si erkek idi. Kontrol grubunda 33 hastanın 10’u kadın, 23’ü erkek idi. HKM grubunun yaş ortalaması 41.90±14.6, kontrol grubunun yaş ortalaması 37.9±13.4olarak saptandı. Koroid kalınlığını etkileyebilecek yaş, vücut kitle endeksi, sferik eşdeğer, aksiyel uzunluk ve göz içi basıncı değerleri arasında her 2 grup arasında anlamlı fark saptanmadı. SFKK, HKM grubunda 266.3±50.1 µm, kontrol grubunda 273.6±56.8 µm olarak saptandı. NKK, HKM grubunda 262±55.9 µm, kontrol grubunda 261,2±41.4 µm olarak saptandı. TKK, HKM grubunda 270.5±58.5 µm, kontrol grubunda 259.4±52.7 µm olarak saptandı. RNFL, makula kalınlığı, makula hacmi, SFKK, NKK, TKK değerlerinde her 2 grup arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyastolik disfonksiyonu gelişmiş HKM’li hastalarda oküler kan akımının önemli bir bulgusu olan koroid kalınlığında değişim saptanmaması, diyastolik kalp disfonksiyonunda posterior siliyer arterlerde belirgin kan akım azalmasının olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: diyastolik disfonksiyon, koroid kalınlığı, optikal koherens tomografi, hipertrofik kardiyomyopati


Effect of diastolic heart dysfunction due to hypertrophic cardiomyopathy on choroidal thickness

Sadık Etka Bayramoğlu1, Sinem Özbay2, Nihat Sayın1
1Ophthalmology Department of Sağlık Bilimleri University,Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital,İstanbul,Turkey
2Cardiology Department of Sağlık Bilimleri University,Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Training and Research Hospital,İstanbul,Turkey

INTRODUCTION: To investigate choroidal thickness change in patients with diastolic dysfunction secondary to hypertrophic cardiomyopathy (HCM)
METHODS: Sixty five eyes of HCM diagnosed 33 patients and 65 eyes of 33 healthy subjects were included in the cross-sectional, case-controlled, prospective study. The retina nerve fiber layer (RNFL) thickness, macular thickness, macular volume, ganglion cell thickness, subfoveal choroidal thickness (SFCT), choroidal thickness of 1 mm nasal side of fovea (NCT), choroidal thickness of 1 mm temporal side of fovea (TCT) were compared between the two groups with Zeiss Cirrus device.
RESULTS: In the HCM group, 11 of 33 patients were female and 22 were male. In the control group, 10 of the 33 patients were female and 23 were male. There was no difference between the two groups in the values of age, body mass index, spherical equivalent, axial length, and intraocular pressure that might affect choroidal thickness. SFCT were detected 266.3± 50.1 µm in the HCM group and 273.6±56.8 µm in the control group. NCT were detected 262±55.9 µm in the HCM group and 261.2±41.4 µm in the control group. TCT were detected 270.5±57.5 µm in the HCM group and 259.4±52.7 µm in the control group. RNFL, macular thickness, macular volume, SFCT, NCT, TCT values were not statistically different between the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No change in choroidal thickness in patients with diastolic dysfunction suggesting that there is no significant decrease in blood flow in the posterior ciliary arteries in diastolic heart dysfunction.

Keywords: diastolic dysfunction, choroidal thickness, optical coherence tomography, hypertrophic cardiomyopathy


Sadık Etka Bayramoğlu, Sinem Özbay, Nihat Sayın. Effect of diastolic heart dysfunction due to hypertrophic cardiomyopathy on choroidal thickness. . 2018; 10(3): 143-148

Sorumlu Yazar: Sadık Etka Bayramoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale