Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerRenal Kitle Ayırıcı Tanısında ve Renal Hücreli Karsinom Alttipi Belirlenmesinde Dinamik BT’nin Rolü []
. 2020; 12(1): 57-62 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.65487  

Renal Kitle Ayırıcı Tanısında ve Renal Hücreli Karsinom Alttipi Belirlenmesinde Dinamik BT’nin Rolü

Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda pre-operatif Kontrastlı Dinamik BT tetkikinde dansite değerleri ölçümü ile ameliyat öncesi dönemde onkositom-renal hücreli karsinom (RHK) ayırımı ve RHK alttiplerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2018 yılları arasında hastanemizde kitle nedeniyle total veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardan, ameliyat öncesi Kontrastlı Dinamik BT çekilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. BT çekimleri, 4 fazlı Dinamik Batın BT protokolü ile kontrastsız, arteryal, venöz ve geç venöz fazlarda yapıldı. Bir genel radyoloji uzmanı patoloji sonuçlarına kör olarak değerlendirme yaptı. Tümör boyutu (cm), heterojen-homojen tümör kompozisyonu, sınır özellikleri, toplayıcı sistem tutulumu, kalsifikasyon, nekroz, eşlik eden LAP veya venöz tromboz ve kitle atenuasyon değerleri not edildi.
BULGULAR: Toplam 38 hastadan 22 hasta berrak hücreli karsinom, 6 hasta papiller hücreli karsinom, 5 hasta kromofob hücreli karsinom ve 5 hasta onkositom tanılı idi. Ortalama tümör boyutu, berrak hücreli RHK’da 6 cm, kromofob hücreli RHK’da 10.9 cm, papiller hücreli RHK’da 3.7 cm ve onkositomda 4.4 cm olarak ölçüldü. Bir berrak hücreli RHK’da kanama, 2 berrak hücreli RHK’da septasyon, 1 berrak hücreli RHK’da lokal invazyon, 1 berrak hücreli RHK’da kalsifikasyon mevcut olup hiçbir hastada metastaz izlenmedi. Eşlik eden LAP ve venöz tromboz görülmedi. Kontrastsız serilerde saptanan HU değerlerinde, tümör tipleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Arteryal ve venöz fazlarda papiller hücreli karsinom HU değerleri, berrak hücreli RHK’dan düşük izlendi (p=0,001, p=0,016). Ayrıca geç venöz fazda onkositomun HU değeri, berrak hücreli karsinoma göre yüksek bulundu (p=0,019).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek kitlelerinde Kontrastlı Dinamik BT kullanılarak elde olunan atenuasyon değerleri ile ayırıcı tanılar daraltılabilir. Yüksek HU değerleri ile onkositomlar, düşük HU değerleri ile papiller hücreli karsinom öncelikli sırada düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: BT, atenuasyon, Hounsfield Unit (HU), RHK, onkositom


The Role of Dynamic CT in The Differential Diagnosis of Renal Mass and Determination of the Renal Cell Carcinoma Subtype

Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci
Health Science University, Istanbul Bakirkoy Dr Sadi Konuk Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to differentiate oncocytoma from renal cell carcinoma (RCC) and to define subtypes of RCC by using density level of tumors from pre-operative contrast-enhanced dynamic CT.
METHODS: The records of patients who underwent nephrectomy due to tumor in our hospital between 2014-2018 were examined retrospectively. CT scans were performed in non-contrast, arterial, venous and late venous phases with the 4-phase Dynamic Abdominal CT protocol. One general radiologist evaluated the images blinded to pathology. Tumor size (cm), heterogeneous-homogenous composition, border, collecting system involvement, calcification, necrosis, accompanying LAP or thrombosis and mass attenuation values were noted.
RESULTS: Of the 38 patients, 22 were clear cell carcinoma, 6 were papillary cell carcinoma, 5 were chromophobe cell carcinoma and 5 were oncocytoma. The mean tumor size was 6 cm in clear cell RCC, 10.9 cm in chromophobe cell RCC, 3.7 cm in papillary cell RCC and 4.4 cm in oncocytoma. Bleeding in a clear cell RCC, septation in 2 clear cell RCC, local invasion in one clear cell RCC, calsification in one clear cell RCC were noted. No metastasis, LAP and venous thrombosis were found. HU values of papillary cell carcinoma in arterial and venous phases were lower than clear cell RCC(p=0,001, p=0,016). Also HU values of oncocytoma in late phase were higher than clear cell carcinoma (p=0,019).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Differential diagnoses can be narrowed by the attenuation values obtained by using Dynamic CT in kidney masses. Oncocytoma with high HU levels and papillary cell carcinoma with low HU levels should be considered in the priority order.

Keywords: CT, atenuation, Hounsfield Unit (HU), RCC, oncocytoma


Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci. The Role of Dynamic CT in The Differential Diagnosis of Renal Mass and Determination of the Renal Cell Carcinoma Subtype. . 2020; 12(1): 57-62

Sorumlu Yazar: Ayşegül Akdoğan Gemici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (25 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale