Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019



ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

















Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler







Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yılda Takip Edilen ARDS Olgularının Berlin Kriterlerine göre Retrospektif Analizi []
. 2018; 10(3): 138-142 | DOI: 10.5222/iksst.2018.63825  

Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Yılda Takip Edilen ARDS Olgularının Berlin Kriterlerine göre Retrospektif Analizi

Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
SBU Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut Respiraturar Stres Sendromu (ARDS) sistemik hasarlanma ve inflamasyonun yol açtığı akut inflamatuar akciğer hasarının bir formudur. 2011 yılında yapılan 24. ESICM Kongresi’nde ARDS için Berlin Kriterleri tanımlanmıştır. Bu kriterlere göre, ARDS başlangıç zamanı, hipoksemi derecesi, akciğer ödeminin nedeni ve radyolojik görünümler daha ön plana çıkarılmıştır. Bu çalışmada, ARDS hastalarının morbidite, mortalite, 6 aylık sağ kalım ve Berlin Kriterleri ile uyumluluğunu retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında takip edilen ARDS olgularının dosyalarından, yaş, cinsiyet, mortalite durumu, APACHE II skoru, yattığı gün sayısı, prokalsitonin ve CRP değerleri, lökosit değerleri, eşlik eden hastalıkları ve Berlin Kriterleri tarandı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 52 ARDS hasta dosyası dahil edildi. 15 hastada mortalite gözlendi(%28). Hastaların 29’da hipertansiyon(%55.8) tespit edildi. 16 hastada(%30.8) diabetes mellitus, 20 hastada astım(%38.5), 3 hastada KBY(%5.8), 19 hastada KKY(%36.5) mevcuttu. Hastaların 6’da(%11.5) alkol, 21’de sigara(%40.4) kullanımı gözlendi. Berlin Kriterleri açısından tarandığında; 7gün içinde ARDS gelişimi 45 hastada (%86.5) tespit edildi. Akciğer grafisinde ARDS gelişimi 38(%73.1) mevcuttu. 32 hastada akciğer ödemi(%61.5) görüldü. Hafif oksijenizasyon 19 %36.5) hastada, orta oksijenizasyon 18(%34.6) hastada, ağır yada bozuk oksijenizasyon 15(%28.8) hastada tespit edildi. 6 aylık mortalitelerine bakıldığında ölüm gerçekleşen hasta olmadığı tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: ARDS hastalarında uygun oksijenizasyon sağlanarak yeterli mekanik ventilasyon tedavisi uygulanması sağ kalımı artırmakta, mortaliteyi ve morbiditeyi azaltmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde ARDS tanısı konulan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendiğinde Berlin Kriterleri ile uyumlu olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: ARDS, Berlin Kriterleri, mortalite


Retrospective Analysis of ARDS Patients Followed in One Year in Our Intensive Care Unit According to Berlin Criteria

Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
Kanuni Sultan Suleyman Education and Training Hospitali Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul

INTRODUCTION: Acute Respiratory Stress Syndrome (ARDS) is form of acute inflammatory lung injury caused by systemic damage and inflammation. Berlin Criteria are presented in 2011. Berlin Criteria included, onset-time, degree of hypoxemia, cause of edema, radiological appearances. In this study, we aimed to retrospectively investigate ARDS patients in terms of morbidity, mortality, 6-month survival and Berlin Criteria.
METHODS: Between January2016-January2017 at the ICU of our hospital, age, gender, mortality, APACHE II score, length of hospital, procalcitonin-CRP, leukocyte counts, accompanying diseases and the Berlin Criteria of ARDS cases were analyzed retrospectively.

RESULTS: A total of 52 ARDS patient files were included in the study. Mortality was observed in 15 patients(28%). Hypertension(55.8%) was detected in 29 of the patients. Diabetes mellitus was present in 16 patients(30.8%), asthma in 38 patients(38.5%), chronic renal failure in 3 patients(5.8%), chronic heart failure in 19 patients (36.5%). Alcohol use was seen in 6 patients(11.5%) and smoking was seen in 21 patients(40.4%). In terms of Berlin Criteria; Within 7 days, the development of ARDS was detected in 45 patients(86.5%). There were 38(73.1%) ARDS developments on chest X-ray. Pulmonary edema was seen in 32 patients(61.5%). Mild oxygenation was detected in 19 patients(36.5%), moderate oxygenation in 18(34.6%) patients, severe oxygen deficiency in 15(28.8%) patients. There were no mortality determined looking at 6-month mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to Berlin criteria, adequate oxygenation and mechanical ventilation therapy in ARDS patients increases survive and reduces mortality and morbidity. In this study we demonstrated that ARDS patients’s findings are compatible with Berlin criteria.

Keywords: ARDS, Berlin Criteria, mortality


Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ziya Salihoğlu. Retrospective Analysis of ARDS Patients Followed in One Year in Our Intensive Care Unit According to Berlin Criteria. . 2018; 10(3): 138-142

Sorumlu Yazar: Ayça Sultan Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar






Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale