Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020



ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

















Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler







Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Tespit Edilen Lomber Disk Hernisi Radyolojik Bulgularının Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Değişimi []
. 2020; 12(1): 69-76 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.62634  

Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Tespit Edilen Lomber Disk Hernisi Radyolojik Bulgularının Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Değişimi

Mehmet Öncü1, Fatih Mete2
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, bel ağrısı şikayeti ile polikliniğe başvuran hastalarda lomber MR görüntüleme ile lomber diskopati sıklığının yaş ve cinsiyete bağlı değişimini incelemeyi amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017 –haziran 2017 tarihinde hastanemizde lomber MR çektiren 147 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.Lomber diskopati bulgularının ve highintensityzon varlığının yaş ve cinsiyete bağlı değişimi incelendi
BULGULAR: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması kadınlarda 45.8 ± 12.6 erkeklerde 46.9 ±16.2 yıl idi(p=0.646) Herni saptanan olgu sayısı 84(%57.1) idi.herni sıklığı açısından kadın ve erkekler arasında fark saptanmadı(p=0.219)Herni sıklığı açısındandekadlara dağılım anlamlı farklılık göstermekteydi.(p=0.029)Tüm dekadlarda en sık LDH L4-L5 seviyesinde bulduk.olguların 94(%63.9)iki veya daha çok segmenttehernisaptadık.yaş ile herni saptanan disk seviyesi sayısı pozitif korelasyon göstermekteydi.(r=0.540,p=0.0001)
Herniasyon saptanan disklerde high intensityzon bulgusunun sıklığı anlamlı olarak yüksekdi.(p=0.001)

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız çalışmada bel ağrısı şikayeti ile lomber MR çektiren hastaların lomber MR ları retrospektif olarak değerlendirildiğinde %50 den fazlasında lomberdiskopati bulguları tesbitettik.Özellikleliteratüre göre daha fazla oranda birden çok seviyede diskopati bulguları tesbit ettik.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Lomber diskopati, High intensity zon


Age and Gender-Related Changes in Radiological Findings of Lumbar Disc Hernia Detected by Magnetic Resonance Imaging

Mehmet Öncü1, Fatih Mete2
1Bağcılar Training and Research Hospital, Radiology Clinic
2Bağcılar Training and Research Hospital, Pediatri Clinic

INTRODUCTION: We aimed the age and sex-related changes in the frequency of lumbar discopathy by lumbar MR imaging in patients admitted to the polyclinic presenting with low back pain
METHODS: 147 patients who underwent lumbar MRI in our hospital between January 2017 and June 2017 were evaluated retrospectively. Age and sex-related changes of lumbar discopathy findings and presence of high density zone were examined.
RESULTS: The mean age of the patients was 45.8 ± 12.6 years for females and 46.9 ± 16.2 years for males (p = 0.646). The number of cases with hernia was 84 (57.1%). There was no difference between men and women in terms of hernia frequency (p = 0.219). In 94 (63.9%) of the cases, there were hernia in two or more segments. There was a significant difference in the frequency of hernias in between decades (p = 0.029). LDH was found most frequently in L4-L5 levels in all decades.The number of herniated disk levels was positively correlated with age (r = 0.54, p = 0.0001). The frequency of high density zones was significantly higher at herniated disks (p = 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, when we retrospectively evaluated lumbar MRI of the patients presented with low back pain, we found lumbar discopathy findings in more than 50% of these patients. Especially compared to the literature, there is an increased ratio of multi-level discopathy findings.

Keywords: Low back pain, Lumbar discopathy, High density zone


Mehmet Öncü, Fatih Mete. Age and Gender-Related Changes in Radiological Findings of Lumbar Disc Hernia Detected by Magnetic Resonance Imaging. . 2020; 12(1): 69-76

Sorumlu Yazar: Mehmet Öncü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (38 kere indirildi)






Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale