Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerAllerjen spesifik immunoterapi astımlı çocuklarda inhale kortikosteroid tedavisini sonlandırmada ne kadar başarılı? []
. 2018; 10(3): 106-112 | DOI: 10.5222/iksst.2018.57070  

Allerjen spesifik immunoterapi astımlı çocuklarda inhale kortikosteroid tedavisini sonlandırmada ne kadar başarılı?

Elif Erolu Günay1, Elif Karakoç Aydıner2, Safa Barış2, Nerin Bahçeciler3, Cevdet Özdemir4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Pediatrik Allerji Ve İmmunoloji Bilim Dalı, Türkiye
3Yakın Doğu Üniversitesi, Pediatrik Allerji Ve İmmunoloji Bilim Dalı, Kıbrıs
4İstanbul Bilim Üniversitesi, Pediatrik Allerji Ve İmmunoloji, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ev tozu akarı (HDM) spesifik sublingual immünoterapinin (SLIT) astımlı çocuklarda farmakoterapinin (PT) aksine uzun süreli etkileri vardır. SLIT'in inhale kortikosteroid kullanımı üzerine uzun süreli etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: En az 3 yıl boyunca HDM'ye spesifik SLİT almış ve SLIT tedavisinden sonra en az 5 yıl takip edilmiş 54 astımlı çocuk ve aynı dönemde sadece farmakoterapi almış 23 çocuk çalışmaya alındı. SLIT ve farmakoterapi grupları, ICS'nin inhale kortikosteroid (ICS) dozu (μg / gün) ve süresi (ay / yıl) / yıl, solunum fonksiyon testi (PFT) parametreleri açısından tıbbi kayıtlardan retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların, 6 ay boyunca kendilerine verilen günlük kartlardaki görsel analog skor ve semptom skorları değerlendirildi ve kullanılan ICS dozu (μg / gün) ve süresi (ay / yıl) hesaplandı, PFT testi yapıldı. Günlük kart kayıtlarındaki semptom, ICS ihtiyacı ve FEV1%'e göre, hastalar 37 SLIT-yanıtlı, 17 SLIT-yanıtsız, 15 PT-yanıtlı, 8 PT-yanıtsız olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: ICS dozunda azalma, SLIT (407 ± 252 μg) için farmakoterapi grubuna (224 ± 174 μg) kıyasla anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.009). SLIT-yanıtsız grupta ICS kullanım süresi% 63 (p = 0,001) oranında azalırken, PT-yanıtsız grupta bu oran sadece% 11 idi (p = 0,108).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SLIT, ICS dozunu azaltmada etkilidir. Uzun dönemde ICS dozunda anlamlı azalma SLIT alanlarda mevcuttur. Tedaviye yanıtsız olgularda SLIT alanlar yalnızca PT almış olanlara göre daha az süreyle ICS tedavisine ihtiyaç duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: allerjen spesifik immunoterapi, astım, çocuk, ev tozu akarı, inhale kortikosteroid


Is house dust mite spesific sublingual immunotherapy successful in termination of inhaled corticosteroid treatment in children with asthma?

Elif Erolu Günay1, Elif Karakoç Aydıner2, Safa Barış2, Nerin Bahçeciler3, Cevdet Özdemir4
1Umraniye Education And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Pediatric Cardiology Istanbul, Turkiye
2Marmara University, Division Of Pediatric Allergy And Immunology, Istanbul, Turkiye
3Near East University, Division Of Pediatric Allergy And Immunology, Nicosia, Northern Cyprus
4Istanbul Bilim University, Division Of Pediatric Allergy And Immunology, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: House dust mite (HDM) specific sublingual immunotherapy (SLIT) has longterm effects contrary to pharmacotherapy in children with asthma. We aimed to study the longterm effects of SLIT on inhaled corticosteroid usage.
METHODS: Fifty-four asthmatic children received HDM specific SLIT for at least 3 years and followed up minimum 5 years after cessation of SLIT in addition to pharmacotherapy and 23 received only pharmacotherapy in the same time period were admitted to study. SLIT and pharmacotherapy groups were evaluated retrospectively from the medical records in regard to their inhaled corticosteroid (ICS) dose (μg/day) and duration (month(s)/year) of ICS, pulmonary function test (PFT) parameters. All patients were evaluated for ICS dose (μg/day) and duration (month(s)/year) of ICS, PFT and evaluated by visual analogue scores and symptom scores with daily cards given to them for at least 6 months. According to the diary card records, ICS need and FEV1%, patients were grouped as 37 SLIT-responder, 17 SLIT-nonresponder, 15 PT-responder, 8 PT-nonresponders.
RESULTS: Reduction in ICS dose was significantly higher for SLIT (407 ± 252 μg) in comparison to pharmacotherapy group (224 ±174 μg) (p=0.009). Duration of ICS usage reduced in a percentage of %63 (p=0,001) in SLIT-nonresponder group, but in pharmacotherapy-nonresponder group duration of ICS usage was only %11 (p=0,108).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SLIT is effective in reducing ICS dose. Duration of ICS treatment did not decrease in the course of time in PT-nonresponder group while decreased in SLIT-nonresponder group.

Keywords: Allergen specific sublingual immunotherapy, asthma, children, house dust mite, inhaled corticosteroid treatment


Elif Erolu Günay, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Nerin Bahçeciler, Cevdet Özdemir. Is house dust mite spesific sublingual immunotherapy successful in termination of inhaled corticosteroid treatment in children with asthma?. . 2018; 10(3): 106-112

Sorumlu Yazar: Elif Erolu Günay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale