Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerBağırsak parazitlerinin epidemiyolojisi: Beş yıllık değerlendirme []
. Baskıdaki Makaleler: IKSST-54376 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.54376  

Bağırsak parazitlerinin epidemiyolojisi: Beş yıllık değerlendirme

Fulya Bayındır Bilman, Mevliye Yetik
İzmir Menemen Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hijyen ve genel sağlık koşullarına bağlı olarak insan topluluklarında paraziter enfeksiyonlar halen sıklıkla görülebilmektedir. Çalışmamızın amacı, son beş yılda Mikrobiyoloji Laboratuvarına gastrointestinal yakınmalar nedeniyle parazit yönünden incelenmek üzere gönderilen dışkı örneklerinde saptanan bağırsak parazitlerinin ve pozitif olguların cinsiyet, yaş ve yıllara göre dağılımlarının saptanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gastrointestinal yakınmaları olan 24.786 hastadan 01 Ocak 2014-31 Ağustos 2018 arası dönemde mikrobiyoloji laboratuvarımıza gönderilen 24.651 dışkı örneğinden lugol ile preparatlar hazırlanarak mikroskopta parazit yönünden incelenmiştir. Ayrıca selofan bant yöntemi ile 135 olguda Enterobius vermicularis varlığı araştırılmıştır. Bulgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Helmint yumurtaları ve protozoon kistleri yönünden incelenen tüm örneklerin 11.836’sı (%48) kadın, 12.815’i (%52) erkek hastalara aittir. Dışkı numunelerinin %61,8’i 0-15 yaş, %13,6’sı 16-30 yaş, %11,9’u 31-45 yaş, %7,5’i 46-60 yaş, %5,2’si 61 yaş ve üzerindeki hastalar tarafından verilmiştir. Numuneler incelendiğinde, 1234’ünde (%4,9) parazit yumurtası görülmüştür. Parazit saptanan hastaların %51’i 0-15 yaş grubunda, %44’ü kadın hastalardan oluşmaktadır. Parazitlerin dağılımında Giardia intestinalis %11,4, Ascaris lumbricoides %3,9, Enterobius vermicularis %2,4, Taenia saginata %0,4, Trichuris trichiura %0,1, Entamoeba histolytica %12,9 ve nonpatojen olan Entamoeba dispar %68,9 oranlarında izole edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları ile mücadele edebilmek için etkin tedavi protokolleri geliştirmenin yanısıra koruyucu tedbirler almak da önem taşımaktadır. Epidemiyolojik verilerin takibi özellikle Suriye’den yoğun göç alan bölgelerimizde önem taşımaktadır. Ülkemizin farklı hastanelerinde yapılan çalışmalarda bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı %4,1-75 arasında değişiklik göstermektedir. Bizim çalışmamızda ise saptadığımız parazit oranının %4,9 olması, bu sıklığın bölgelerimiz arasında benzer olduğunu göstermiştir. Bağırsak parazitleri halen önemli ve mücadele edilmesi gereken bir sağlık sorunudur.

Anahtar Kelimeler: Parazit, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Enterobius vermicularis, epidemiyoloji


The epidemiology of intestinal parasites: evaluation of five years

Fulya Bayındır Bilman, Mevliye Yetik
İzmir Menemen State Hospital, Department Of Medical Microbiology, İzmir

INTRODUCTION: Depending on hygiene and general health conditions, parasitic infections are still frequently seen in human populations.The aim of this study was to determine the prevalence of intestinal parasitosis and to evaluate its association with demographic factors in our hospital in the last five years.
METHODS: A total of 24.786 patients from inpatient and outpatient departments who had gastrointestinal symptoms were included in this study between 1 January 2014 and 31 August 2018 in XXX Hospital in X. Stool samples of 24.651 were examined by the saline-iodine method. The sellotape method was also performed on 135 patients.
RESULTS: A total of 11.836 (48%) and 12.815 (52%) samples belonged to female and male patients, respectively. In this sudy, 61.8% of the stool samples were given by patients of 0-15 years of age.In 1234 (4.9%) stool samples, various parasites were detected by the saline-iodine method for helminth eggs and protozoon cysts. The most common parasite was Entamoeba histolytica (12.9%), followed by Giardia intestinalis (11.4%), Ascaris lumbricoides 3.9%, Enterobius vermicularis 2.4%, Taenia saginata 0.4%, Trichuris trichiura 0.1% and (nonpathogen) Entamoeba dispar 68.9%. Enterobius vermicularis eggs were detected by the sellotape method in 30 (2.4%) out of 135 patients.The positive cases were evaluated according to the age and sex, 51% of them were found in 0-15 years-of-age group and 44% of them were female.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to developing effective treatment protocols to prevent infectious diseases caused by parasites, it is also important to take protective measures.Intestinal parasites are still important a health issue and must be struggled.

Keywords: Parasite, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Enterobius vermicularis, epidemiology
Sorumlu Yazar: Fulya Bayındır Bilman, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale