Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerOver veya adneksiyel torsiyon nedeniyle tedavi edilen 19 olgunun retrospektif analizi []
. 2017; 9(1): 23-29 | DOI: 10.5222/iksst.2017.023  

Over veya adneksiyel torsiyon nedeniyle tedavi edilen 19 olgunun retrospektif analizi

Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde üç yıllık dönemde over ve adneksiyel torsiyon nedeniyle opere ettiğimiz hastaların, klinik, laboratuvar ve cerrahi müdahalelerinin bulgularının sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektronik ortamda hasta kayıt ve hasta yatış dosyaları tarandı. Nisan 2013 ile Nisan 2016 tarihleri arasında acil servise başvuran, klinik ve fizik muayene bulgularına göre over ve adneksiyal torsiyon ön tanısıyla operasyona alınan, operasyon sırasında torsiyon izlenen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri (yaş, evlilik durumu, gravide, parite, abortus), anamnezleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar bulguları (tam kan), ultrasonografi bulguları, operasyon notları ve hastanede yatış süreleri kaydedildi
BULGULAR: Kayıtlarına ulaşılan 19 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların ortalama yaşı 29,94± 11,415 yıl bulundu. Hastaların %42.1’i virgo (n: 8), %57.8’ i evli veya cinsel aktifdi. (n: 11).Klinik semptom olarak Abdominal ve pelvik ağrı şikayeti tüm hastalarda gözlenmiştir Ultrasonografide Ortalama Kist Boyutu 77,47± 42 mm idi. Torsiyonların %84.2’ si (n: 16) sağ over veya adneksiyel bölgede izlendi. Cerrahi yönetim şekli olarak hastaların %63.1’inde (n: 12) laparatomi uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Over ve adneks torsiyonlarının acil müdahalesi özelikle çocuklarda ve üreme çağındaki kadınlarda önemlidir. Klinik bulgular nonspesifik olmakla beraber cerrahi öngörü ve klinik şüphe tanı için en önemli birinci basamaktır. Cerrahi tedavide organ koruyucu yaklaşımlar mümkün olduğunca ilk tercih olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut Batın, Adneks, Over, Torsiyon, Ultrasonografi


Retrospective analysis of 19 patients with ovarian or adnexal torsion

Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ
Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology

INTRODUCTION: In this retrospective study, it is aimed to share the clinical, laboratory and surgical results of the patients whom were underwent emergency operation due to ovarian and adnexal torsion in the last 3 years.
METHODS: All data of the patients were retrospectively analyzed. Patients were included who have applied to the emergency service between April 2013 and April 2016, underwent to a surgery with a prediagnosis of ovarian and adnexal torsion and whom diagnosis of torsion have confirmed during the surgery. Demographic features (age, marital status, gravidity, parity, abortus), physical examination findings, laboratory findings, ultrasonographic signs, operation notes and duration of hospitalization were noted.
RESULTS: 19 eligible patients with accessible records were included. Mean age was 29,94± 11,415 years. 42.1% of the patients were virgin and 57.8% of patients were married or sexually active (n: 11). Abdominal and pelvic pain were observed in all patients as clinical symptom. Ultrasonographically mean cysts size was 77,47± 42 mm. 84.2% of torsions (n: 16) were located at right ovary and adnexa. Out of all surgical procedures, laparotomy was performed in 63.1% of all cases (n: 12).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early diagnosis and rapid surgery are substantial in particularly women at reproductive age and children. Although clinical symptoms are mostly nonspecific, clinical suspicious is substantial in early diagnosis. Organ preserving surgery should be the first line option in surgical management.

Keywords: Acute abdomen, Adnexa, Ovary, Torsion, Ultrasonography


Mehmet Akif Sargın, Murat Yassa, Emrah Ergun, Emrah Orhan, Niyazi Tuğ. Retrospective analysis of 19 patients with ovarian or adnexal torsion. . 2017; 9(1): 23-29

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Sargın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale