Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerNadir Bilinen Bir Hastalık: Diyarbakır ve Yöresinde Tularemi []
. 2020; 12(1): 52-56 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.48243  

Nadir Bilinen Bir Hastalık: Diyarbakır ve Yöresinde Tularemi

Hasan Bozdağ1, Tuncer Özekinci2
1Midyat Devlet Hastanesi, Mardin
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tularemi hastalığı, küçük, aerop, Gram negatif bir kokobasil olan Francisella tularensis’in etken olduğu bir zoonozdur. Kuzey yarımkürede endemik olan hastalık, sıklıkla avcılar, çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, orman çalışanları, doğa tutkunları, veteriner hekimler ve laboratuvar çalışanlarında görülür. Ülkemizde, ilk olarak 1936’da olmak üzere birçok salgın bildirilmiş, olgu sayısı yıllar içinde artarak 2010-2015 yıllarında 4986’ya ulaşmıştır. Diyarbakır yöresinde Tularemi ile ilgili kapsamlı bir epidemiyolojik çalışma bulunmamaktadır. Biz bu çalışmamızda Diyarbakır merkez ve kırsalında tularemi seroprevalansını tespit etmeyi amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya sağlıklı 1503 kan bağışçısının serum örnekleri cinsiyet ve yaş ayırımı gözetmeksizin dahil edildi. Serumlar mikroaglütinasyon yöntemi kullanılarak F. tularensis IgG antikoru açısından tarandı. Taramada ≥1/20 titrasyonu pozitif olan serumlarda önce Brucella antikorlarıyla çapraz reaksiyon açısından Rose-Bengal testi çalışıldı. Rose-Bengal testi negatif olan serumlara daha düşük titrelerde titrasyon işlemi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmamıza katılanların 93’ü kadın, 1410’ü erkek bağışcılar oluşturmaktadır. Bağışcılar 18-65 yaş aralığında olup yaş ortalaması 33,2’dir. Çalışmaya katılan bağışçıların 22’sinde 1/20 tarama titrasyonunda pozitiflik saptandı. Bu serumlardan 3 tanesi Brucella lam aglütinasyon ile reaksiyon verdiği için Brucella antikor pozitifliği olarak kabul edildi. Geriye kalan 19 serum (%1,3) tularemi tarama seropozitifliği olarak kabul edildi. Seropozitif bağışcıların 3’ü kadın 16’sı erkek olup, yaş ortalaması 29,5’dir. Tularemi seropozitif kişilerin cinsiyetler ve yaş açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (cinsiyet p=0.108/yaş p=0,053).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamızda saptadığımız %1,3 lük seropozitiflik oranı, tularemi etkeninin bölgede bulunduğunu göstermektedir. Yerel halk ve özellikle kırsal kesimde yaşayan risk gruplarına hastalık ile ilgili eğitimler verilerek etkenin bulaşı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, tularemi, seroprevalans


Tularemia in Diyarbakır Province and its Surroundings: A Rarely Known Disease

Hasan Bozdağ1, Tuncer Özekinci2
1Midyat State Hospital, Mardin
2Department of Medical Microbiology, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Tularemia is a zoonosis caused by Francisella tularensis;a small Gram negative aerobic coccobacillus.It is endemic in northern hemisphere and often occurs in hunters,farmers,animal breeders,forest workers nature lovers,veterinarians and laboratory staff.After the first epidemic in 1936,there have been many outbreaks in Turkey The number of cases has increased each year and reached 4986 by 2015.We aimed to determine the seroprevalence of tularemia in rura land urban regionsof Diyarbakır.
METHODS: Serum samples of 1503 healthy blood donors regardless of age and genderfrom Diyarbakir and neighboring provinces were included in the study.Sera samples were investigated for the presence of IgG antibodies against F.tularensis by microagglutination methods.Serum samples with positive titration of 1/20 were studied by Rose Bengal test in terms of cross reactivity with Brucella antibodies.Rose-Bengal test negative samples were retested in low titers.
RESULTS: Ovearall 1410 of the donors were male,93 were female.The mean age of donors was 33,2±9,8 Sera of 22 donors were determined as positive in 1/20 titration.Three of them which were reactive with Brucella slide agglutination were considered positive for Brucella antibodies.The remaining 19 sera(1.3%) were accepted as tularemia seropositivity.Sixteen (84,2%) of seropositive donors were male, while three (15,8%) of them were female.The mean age of seropositive donors was 29,5±10,3 There was no significant difference in gender(p=0.108 ) and age groups(p=0,053) of tularemia seropositive donors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Seropositivity rate of 1,3% indicates the presence of tularemia agent in the region.To inform the local people and population inhabiting especially in rural area risk groups about the disease may reduce the transmission of the agent

Keywords: Diyarbakır, tularemia, seroprevalence


Hasan Bozdağ, Tuncer Özekinci. Tularemia in Diyarbakır Province and its Surroundings: A Rarely Known Disease. . 2020; 12(1): 52-56

Sorumlu Yazar: Tuncer Özekinci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (35 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale