Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerMemenin filloid tümörlerinde ultrasonografi ve elastografi bulguları []
. Baskıdaki Makaleler: IKSST-44366 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.44366  

Memenin filloid tümörlerinde ultrasonografi ve elastografi bulguları

Hülya Aslan, Ayşin Pourbagher
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Filloid tümör (FT) memenin hızlı büyüme potansiyeline sahip nadir görülen tümörüdür. FT’ lerde artmış kemik ve akciğer metastazı ile göğüs duvarı invazyon riski bulunmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve tedavileri çok önemlidir. Ultrason (US) elastografi yumuşak dokuların elastikiyeti ve sertliği hakkında bilgi veren bir US yöntemidir. Memede benign ve malign lezyon ayrımına katkı sağladığı bildirilmiştir. Klinik pratikte strain (gerinim) elastografi (SE) ve Shear Wave (makaslama) elastografi (SWE) olarak adlandırılan iki farklı metot kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı FT’ lerin ultasonografi ve elastografi bulgularını tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Ocak 2014- Ocak 2018 tarihleri arasında meme kliniğimizde FT tanısı almış 21 olgu retrospektif olarak dahil edildi.
BULGULAR: 13 olguya ait SWE, 8 olguda da SE bulguları değerlendirildi. BI-RADS US sınıflamasına göre elastografik olarak 10 olgu yumuşak (%47,6), 8 olgu ara sertlikte (%38) ve 3 olgu (%14,4) da sert olarak sınıflandırıldı. SE ile ortanca ‘gerinim oranı’ 7,72 ( aralık; 0,95- 19,14) ölçüldü. Olgularda ortalama Shear Wave Velocity (makaslama dalgası hız değeri, SWV) değerleri VTIQ ve VTQ methodları kullanılarak sırasıyla 3,3 ±1,18m/s ve 2,85 m/s ±1,16 ölçüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda FT’ lerin çoğunluğunun benign tümör lehine elastografik olarak yumuşak veya ara sertlikte kodlandığını gösterdik. Radyologların bunu akılda tutmaları kalın iğne biyopsi sonuçlarının patoloji ile korelasyonunda ve cerrahi tedavi sürecinin yönetilmesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Elastografi, filloid tümör, meme


Ultrasound and elastography findings in phyllodes tumors of the breast

Hülya Aslan, Ayşin Pourbagher
Baskent University Faculty Of Medicine

INTRODUCTION: Phyllodes tumors (PTs) are rare neoplasms of the breast with a rapid growth potential. PTs have an increased risk of metastases to lung and bone and also the chest wall invasion. Therefore, early diagnosis and treatment is very crucial. Ultrasound (US) elastography is a US based modality providing information about tissue stiffness and elasticity. US elastography has been reported to help differentiation of benign and malignant breast lesions. In clinical practice, there are two different modalities; Strain Elastography (SE) and Shear Wave Elastography (SWE). The aim of this study was to define the US and elastography findings of PTs.
METHODS: 21 patients diagnosed with PT at our breast center from January 2014 to January 2018 were included retrospectively.
RESULTS: SWE of 13 patients and SE of 8 patients were evaluated. The lesions were categorized according to BI-RADS US classification as follows; soft (n =10, 47,6%), intermediate (n =8, 38%) and high (n =3, 14,4%). Median Strain Ratio was 7,72 (range; 0,95-19,14). Mean Shear Wave Velocity (SWV) was 3,3 ±1,18m/s and 2,85 m/s ±1,16 by VTIQ and VTQ methods respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we showed that most of the PTs showed soft or intermediate features in favor of benign lesions by elastography. Radiologists should be aware of the radiologic- pathologic correlation of core biopsy results for planning surgical approach.

Keywords: Elastography, phyllodes tumor, breast
Sorumlu Yazar: Hülya Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale