Cilt No : 12 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler3.0 Tesla Difüzyon Tensor MR Görüntüleme Parametreleri ile Meme Kanseri Subtipleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi []
. 2019; 11(1): 37-42 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.41275  

3.0 Tesla Difüzyon Tensor MR Görüntüleme Parametreleri ile Meme Kanseri Subtipleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Safiye Tokgöz Özal1, Ayşegül Akdoğan Gemici1, Ercan İnci1, Senem Karabulut2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda meme kanseri subtipleri ile meme manyetik rezonans (MR) görüntülemede alınan diffüzyon tensor görüntüleme (DTG) parametrelerinden ortalama difüzyon (MD) ve fraksiyonel anisotropi (FA) değeri arasındaki ilişkinin araştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Eylül 2015 ve Şubat 2018 tarihleri arasında pre-operatif 3.0 Tesla kontrastlı meme MR ve DTG yapılan 101 meme kanseri olgusu (51,37 ± 11,47 yaş aralığında) geriye dönük olarak tarandı. Bu hastalar histopatolojik olarak tanı almış invaziv meme kanseri olgularıydı. Histopatolojik olarak östrojen reseptörü (ER), HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) overekspresyonu ve tümör boyutu bakıldı. Meme kanseri şu moleküler alt tiplere ayrıldı: Östrojen reseptör pozitif ve HER2 negatif grup (Luminal A, n=46), Östrojen reseptör pozitif ve HER2 pozitif grup (Luminal B, n=24), östrojen reseptör negatif ve HER2 pozitif grup (HER2 pozitif, n=13), östrojen reseptör negatif ve HER2 negatif grup (Triple negatif, n=18). Kolmogorov Smirnov, Kruskal Wallis H testleri ve Benforroni Düzeltmeli Dunn çoklu karşılaştırmalar testi ile istatistiksel analizler yapıldı.
BULGULAR: Luminal A, Luminal B, HER2 (+) ve triple negatif gruplarına göre yaş (p=0,959), kitle boyutu (p=0,162) ve FA (p=0,674) değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Ancak luminal A, Luminal B, HER2 (+) ve Triple negatif grupları ile MD medyan değerleri arasında anlamlı farklılık olduğu saptandı. Saptanan bu anlamlı farklılığın kaynağını tespit edebilmek amacıyla Benforroni düzeltmeli Dunn Çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Yapılan çoklu karşılaştırmalar sonucunda, Luminal A ve HER2(+) alt grup arasında MD değerleri anlamlı düzeyde farklı olduğu görüldü (p=0.038).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular meme invaziv tümörlerinde ölçülen difüzyon tensor değerlerinin meme kanseri moleküler alt tiplerini öngörmek açısından anlamlı olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, manyetik rezonans, diffüzyon tensor görüntüleme, meme kanseri subtipleri


Evaluation of the Relationship Between 3.0 Tesla Diffusion Tensor MR Imaging Parameters and Breast Cancer Subtypes

Safiye Tokgöz Özal1, Ayşegül Akdoğan Gemici1, Ercan İnci1, Senem Karabulut2
1Medical Sciences University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Radiology Department.ıstanbul
2Istanbul University Oncology Institute, Department of Medical Oncology, Istanbul

INTRODUCTION: To investigate relationship of breast cancer subtypes and the mean diffusivity (MD) and fractional anisotropy (FA) measured by diffusion tensor imaging (DTI).
METHODS: This retrospective study included 102 patients (age 51,37 ± 11,47 years) who underwent pre-operative contrast-enhanced 3.0 Tesla breast MR and DTI, from September 2015 to February 2018. Patients were histopathologically confirmed invasive breast cancer. Histologic analysis parameters included tumor size, expression of estrogen receptor (ER), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Breast cancer is divided into the following molecular subtype: estrogen receptor positive and HER2 negative (luminal A, n=46); estrogen receptor positive and HER2 positive (luminal B, n=24); estrogen receptor negative and HER2 positive (HER2 enriched, n=13); estrogen receptor negative and HER2 negative (triple negative, n=18). Comparisons were made using Kolmogorov Smirnov, Kruskal Wallis H tests and Benforroni corrected Dunn multiple comparisons test.
RESULTS: There was no statistically significant relationship between breast cancer subtypes and FA measurements (p>0.05). A statistically significant difference was found between MD values of four subtypes of breast cancer. According to the binary comparisons to find the group that makes the difference; MD measurements in Luminal A and HER2 enriched subtypes were significantly different (p=0,038; p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings suggest that MD values of breast invasive tumours may be further assessed as potential predictors of molecular subtypes of breast cancer.

Keywords: Breast cancer, magnetic resonance, diffusion tensor imaging, breast cancer subtypes


Safiye Tokgöz Özal, Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci, Senem Karabulut. Evaluation of the Relationship Between 3.0 Tesla Diffusion Tensor MR Imaging Parameters and Breast Cancer Subtypes. . 2019; 11(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Safiye Tokgöz Özal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (409 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale