Cilt No : 11 | Sayı : 1 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerOral Antikoagülan Kullanan Hastaların Acil Servis Başvurularının İncelenmesi []
. 2018; 10(3): 132-137 | DOI: 10.5222/iksst.2018.29290  

Oral Antikoagülan Kullanan Hastaların Acil Servis Başvurularının İncelenmesi

Utku Murat Kalafat, Serkan Dogan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Oral antikoagülanlar tromboembolik hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma, direkt oral antikoagülanların (DOAK) kullanımının başlamasıyla tromboembolik hastalık riski taşıyan hastalarda kullanılan oral antikoagülan (OAK) türleri ve acil başvurularını incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 01 Temmuz 2017-01 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuran ve OAK kullanan hastaların başvuru nedenleri, kullanım endikasyonları, kullanım süreleri ve elektrokardiyografi (EKG) bulguları retrospektif olarak hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) ve hasta dosyaları incelenerek analiz edildi.
BULGULAR: OAK kullanan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %28,2 (n=13)’si erkek, %71,8 (n=33)’i kadın olup yaş ortalaması 73,28±13,35 idi. Kullanılan OAK incelendiğinde; hastaların %39,1’inin (n=18) varfarin, %23,9’unun (n=11) dabigatran, %13,1’inin (n=6) apiksaban ve %23,9’unun (n=11) rivaroksaban kullandığı saptandı. Kullanılan OAK ile başvuru nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Hastaların EKG’lerindeki ritimlere bakıldığında; %37,2’sinde (n=16) normal sinüs ritmi (NSR), %55,8’inde (n=24) atriyal fibirilasyon (AF), %2,3’ünde (n=1) supraventriküler taşikardi (SVT) ve %4,7’sinde (n=2) diğer (pace ve atrial bigemine ritim) ritim şekilleri olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DOAK’ların kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar arttıkça bu ilaçların güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili bilgimizin daha fazla artacağını ve DOAK’ların kullanım endikasyonlarında artış olabileceğini ve bu yüzden daha kapsamlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Direkt oral antikoagülan, non-vitamin K antagonist, oral antikoagülan, tromboemboli


Analysis of Emergency Service Admissions in Patients with Oral Anticoagulant Usage

Utku Murat Kalafat, Serkan Dogan
Department Of Emergency Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital, University Of Health Sciencesi İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Oral anticoagulant agents are used to be protected from thromboembolic diseases. The present study was conducted to review types of oral anticoagulants (OAC) used for the patients who are at risk of thromboembolic diseases by initiation of direct oral anticoagulants (DOACs) and emergency room admissions of these patients.
METHODS: In the present study, a retrospective analysis was performed on cause of referral, oral anticoagulant indication, electrocardiography (ECG) rhythms and period of drug use on all patients who use oral anticoagulants and referred Emergency Department of Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital between July 2017 and January 2018 through hospital information system and patient files.
RESULTS: Totally 46 patients on OAC were included into the study. Among the participants, 28.2% (n=13) of the patients were male and 71.8% (n=33) of them were female; the age average was 73.28±13.35. The analysis on OAC type revealed use of varfarine by 39.1% (n=18), dabigatran by 23,9%(n=11), apixaban by 13,1% (n=6) and rivaroxaban by 23.9% (n=11). There was not any statistically significant association between OAC type and cause of referral (p>0.05). The ECG rhythm of the patients was detected as normal sinus rhythm in 37.2% (n=16), atrial fibrillation (AF) in 55.8%, supraventricular tachycardia in 2.3% (n=1) and other rhythms (pace and bigemine rhythm) in 4.7% (n=2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that increase of the studies conducted on use of DOACs, we would have more information on safety and efficacy of these drugs; indications for use may increase of DOACs; therefore comprehensive and multi-centered studies are needed.

Keywords: Direct oral anticoagulant, non-vitamin K antagonist, oral anticoagulant, thromboembolism


Utku Murat Kalafat, Serkan Dogan. Analysis of Emergency Service Admissions in Patients with Oral Anticoagulant Usage. . 2018; 10(3): 132-137

Sorumlu Yazar: Utku Murat Kalafat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale