Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerTip 2 Diyabetes Mellitus Beyin Dokusunda Hacim Değişimlerine Etki Eder []
. 2019; 11(3): 133-140 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.28190  

Tip 2 Diyabetes Mellitus Beyin Dokusunda Hacim Değişimlerine Etki Eder

Murat Akarsu1, Gülden Yürüyen2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Şişli / İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ataşehir / istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 2 diabetes mellitus (T2DM), yapısal beyin anormallikleri ile ilişkilidir. T2DM; beyaz madde (WM) ve gri madde (GM) mikro-yapısında yaptığı bozukluklar yoluyla bilişsel işlevlerde gerileme ve demansa neden olabilir. Yaptığımız çalışmada T2DM tanılı hastalarda beyindeki ak madde ve gri maddedeki yapısal değişiklikleri inceleyerek diyabet süresiyle ilişkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Polikliniğimizde T2DM tanısıyla takip edilen hastalar ile kronik hastalık öyküsü olmayan, rutin kontrol amaçlı kranial MR’ı çekilmiş hastalar incelemeye tabi tutuldu. Kranial MR’a ait T sekansına ait görüntüler “volBrain Volumetry Report, version 1.0” programı kullanılarak beynin ak madde, gri madde, cerebellum, caudat nukleus, talamus, putamen, hippocampus ve globus pallidum ile lateral ventrikül volümleri analiz edildi ve bu parametrelerdeki değişikliklerle diyabet süresi ile rutin biyokimyasal parametreler arasındaki ilişki incelendi.
BULGULAR: T2DM ve kontrol grupları arasında laboratuvar verileri benzer özellikteydi. Açlık plazma glukozu ve HbA1c beklendiği gibi T2DM grubunda daha yüksekti (tablo 1). Kranial MR yoluyla ölçülen beyin hacimlerden; total beyin hacmi, ak madde hacmi, serebrum, kaudat ve talamus nukleus volümleri T2DM grubunda daha düşük olarak saptandı. Bakılan ak madde/gri madde oranı T2DM grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,004).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tip 2 diyabetes mellitus beyindeki yapısal değişikliklerle sıkı bir ilişki içindedir. Total beyin volümü, ak madde, gri madde, lateral ventriküller ve nukleuslar diyabetten en fazla etkilenen kısımlardır.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabetes mellitus, ak madde, gri madde, ak madde gri madde oranı, caudat volümü


Type 2 Diabetes Mellitus Affects Volume Changes In Brain Tissue

Murat Akarsu1, Gülden Yürüyen2
1University Of Health Sciences, Okmeydanı Training And Research Hospital, İnternal Medicine Department, Şişli / İstanbul
2University Of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, İnternal Medicine Department, Ataşehir / İstanbul

INTRODUCTION: Type 2 diabetes mellitus(T2DM) is associated with structural brain anomalies. TD2M, may cause cognitive impairment and dementia by causing white matter and gray matter microstructural disorders. In our study, we investigated the structural changes in white matter and gray matter in the brain and the relation with diabetes duration in T2DM patients.
METHODS: Followed up patients with T2DM in our outpatient clinic and patients with cranial MRI for routine control and without any history of chronic disease were included in the study. White matter, gray matter, cerebellum, caudat nucleus, thalamus, putamen, hippocampus, globus pallidum and the lateral ventricular volumes were analyzed in images of T-sequence of cranial MRI with Using the 'volBrain volumentry report, version 1.0' program. Variations in this parameters and relation between duration of diabetes, severity of diabetes and routine biochemical parameters were examined.
RESULTS: The laboratory datas between T2DM patients and control group were similar. Fasting blood glucose and HbA1c were high in T2DM patients as expected Table 1). The brain volumes that measured by cranial MR; total brain volume, White matter volume, cerebrum volume, caudat and thalamus nucleus volumes were found lower in T2DM group. White matter / gray matter ratio were significantly lower in the T2DM group (p=0,004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a strong association between type 2 diabetes mellitus and structural changes in brain. The most affected parts from diabetes were total brain volume, white matter, grey matter, lateral ventricles and nucleuses.

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, White matter, gray matter, white matter gray matter ratio, caudate volume


Murat Akarsu, Gülden Yürüyen. Type 2 Diabetes Mellitus Affects Volume Changes In Brain Tissue. . 2019; 11(3): 133-140

Sorumlu Yazar: Murat Akarsu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (72 kere görüntülendi)
 (165 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale