Cilt No : 11 | Sayı : 3 | Yıl : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerKronik Lateral Epikondilit Tedavisinde Ozon ve Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Karşılaştırılması []
. 2019; 11(3): 125-132 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.04706  

Kronik Lateral Epikondilit Tedavisinde Ozon ve Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Karşılaştırılması

Ali Bilge1, Canan Gönen Aydın2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Spor Hekimliği Merkezi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı geriye dönük olarak, kronik lateral epikondilit (KLE) ile ilişkili ağrının azaltılmasında ozon enjeksiyonu ile ESWT'nin etkilerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız tek taraflı KLE'li 89 hastanın dökümente edilmiş kayıtlarından verilerin derlenmesi ile oluşturulmuş bir retrospektif Kohort Çalışmasıdır. Lokal olarak ozon uygulanan hastalar ile (n = 49) ve ESWT (n = 40) uygulanan hastalar değerlendirildi. İlk enjeksiyon öncesi ve sonrasında Verhaar skorları ile tedavi sonrası 1, 3, 6. ve 9. aylarda ağrı değerlendirmesi yapıldı. İki grubun temel demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, baskın taraf, etkilenen taraf) ve Verhaar skorları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bulgular: Tedavi sonrası ağrı skorlarının değerlendirilmesi iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü. Tedaviden sonraki 3. ve 9. aylardaki ağrının değerlendirilmesinde, ozon grubunun istirahatte (p <0.001), kompresyonda (p <0.001) ve aktivite sırasında daha iyi skorlara sahip olduğunu istatiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz sonuçlar, ozon enjeksiyonunun, uzun süreli ağrı hafiflemesinde, konservatif tedaviye cevap vermeyen KLE hastaları için etkili bir terapötik seçenek olan EWST'den üstün olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: dirsek ağrısı, eswt, ozon, lateral epikondilit


Comparison of Ozone and Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis

Ali Bilge1, Canan Gönen Aydın2
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey
2Department Of Medicine Center, Metin Sabanci Baltalimani Bone Diseases Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the current retrospective study was comparing the effects of ozone injections and Extracorporeal Shockwave Therapy in the alleviation of pain associated with chronic lateral epicondylitis.
METHODS: A Retrospective Cohort Study was performed, and data was collected from the medical records of 89 patients with unilateral chronic lateral epicondylitis. Local injections of ozone (n=49) and Extracorporeal Shockwave Therapy (n=40) were performed. Pain assessment was made by means of Verhaar scores before and after the first injection and the on 1st, 3rd, 6th, and 9th month after treatment. The two groups were compared with respect to baseline demographics including age, gender, dominant and affected sides and Verhaar scores.
RESULTS: Evaluation of pain scores after the treatment showed significant differences between the two groups. Analysis of pain on the 3rd and 9th month after treatment demonstrated that the ozone group had significantly better scores at rest (p<0.001), on compression (p<0.001) and during activity (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results demonstrated that ozone injection as well as Extracorporeal Shockwave Therapy can be an effective therapeutic option for chronic lateral epicondylitis patients who are refractory to conservative treatment with Ozone treatment being superior in long term pain relief.

Keywords: elbow pain, eswt, ozone, lateral epicondylitis


Ali Bilge, Canan Gönen Aydın. Comparison of Ozone and Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis. . 2019; 11(3): 125-132

Sorumlu Yazar: Ali Bilge, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (46 kere görüntülendi)
 (234 kere indirildi)


Copyright © 2020 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale