Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerTürkiye’de Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Maküla Bölgesindeki Yüzeysel Kapiller Sahanın Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi []
. 2019; 11(2): 80-85 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.04695  

Türkiye’de Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Maküla Bölgesindeki Yüzeysel Kapiller Sahanın Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi

Abdullah Özkaya1, Hatice Nur Tarakçıoğlu2
1Memorial Şişli Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Herhangi bir damarsal hastalık öyküsü bulunmayan sağlıklı bireylerde maküla bölgesinin yüzeysel kapiller sahasının kantitatif olarak optik koherens tomografi anjografi (OKTA) ile değerlendirilmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel çalışma. Herhangi bir göz hastalığı olmayan ve 18-45 yaş arası bireyler bu kesitsel çalışmaya dahil edildiler. Yüzeysel retina dolaşımı için 6x6 mm’ lik OKTA görüntüleri alındı. Cihaz tarafından sağlanan parametreler olan foveal avasküler zon (FAZ) alanı, FAZ perimetrisi, FAZ sirkülaritesi, damar dansitesi ve perfüzyon dansitesi ölçümleri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 50 sağlıklı bireyin 100 gözü alındı. Çalışmaya alınan gönüllülerin 32’ si kadın (64%), 18’ i erkekti. Yaş ortalaması is 32,5±7,1 (20-45 yaş arası) idi. Ortalama FAZ alanı 0,30 mm2 olarak bulundu. Ortalama ful damar dansitesi 18,00 mm-1 ve ortalama ful perfüzyon dansitesi 0,439 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Optik koherens tomografi sonuçlarının kalitatif yorum ile beraber kantitatif olarak yorumlanması retinayı etkileyen hastalıkların takip ve tedavisinde ciddi bir fayda sağlayacaktır. Bu çalışma ile elde edilen normal değerler gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutabilir.

Anahtar Kelimeler: anjiografi, optik koherens tomografi, retina


Quantitative Evaluation of Superficial Retinal Capillary Area via Optical Coherence Tomography in Healthy Individuals in Turkish Population

Abdullah Özkaya1, Hatice Nur Tarakçıoğlu2
1Memorial Sisli Hospital, Ophthalmology Clinic, Istanbul, Turkey
2Bakirkoy Research and Training Hospital, Ophthalmology Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the superficial retinal capillary bed quantitatively via optic coherence tomography angiography (OCTA) in healthy individuals.
METHODS: Cross-sectional study. The healthy individuals between 18 and 45 years-old who did not have any ophthalmological disorder were included in this study. 6x6 mm OCTA images were taken for superficial retinal capillary circulation. The parameters, foveal avascular zone (FAZ) area, FAZ Perimeter, FAZ Circularity, vessel dansity, and perfusion dansity which were provided via the device were evaluated.
RESULTS: A total of 100 eyes of 50 healthy individuals were included in the study. Thirty-two (64%) of them were women and 18 (36%) were men. The mean age was 32.5±7.1 (range 20-45 years). Mean FAZ area was 0.30 mm2. Mean full vessel density was 18,00 mm-1 and mean full perfusion density was 0,439.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Quantitative evaluation of OCTA images along with the qualitative evaluation may add a valuable contribution to the diagnosis and follow-up of retinal diseases. The normal values obtained from this study may enlighten our pathway throughout the future studies.

Keywords: angiography, optic coherence tomography, retina.


Abdullah Özkaya, Hatice Nur Tarakçıoğlu. Quantitative Evaluation of Superficial Retinal Capillary Area via Optical Coherence Tomography in Healthy Individuals in Turkish Population. . 2019; 11(2): 80-85

Sorumlu Yazar: Abdullah Özkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale