Volume : 10 | Suppl : 1 | Year : 2018ISSN 2148 - 273X

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print
Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center []
. 2016; 8(3): 159-166 | DOI: 10.5222/iksst.2016.159  

Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center

Suat Can Ulukent
Kanuni Sultan Süleyman Education And Training Hospital

INTRODUCTION: In recent years, open abdominal procedures are life-saving alternatives in interventions widely performed for injury control or intraabdominal infection in critically ill patients. Open abdominal procedures are commonly used in general surgery in patients with trauma or abdominal sepsis; they are life saving procedures with correct indications in other specialties operating in the abdomen, including clinics of gynecology, urology, cardiovascular surgery. For these reasons, we have retrospectively presented indications, complications, the morbidity and mortality rates of open abdominal procedures performed in the Obstetrics and Gynecology clinics of our hospital.
METHODS: Twenty-two patients who had been priorly operated in the Obstetrics and Gynecology clinics of the Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital and then undergone, open abdominal procedures between January 2013 and May 2016 were included in the study. All these patients were treated with a vacuum assisted closure system. Demographic data, indications for the primary operations, fascial closure and morbidity/mortality rates of these patients were evaluated.
RESULTS: Twenty-two cases underwent open abdominal procedures with the indications of sepsis (n=22), and non-septic (n=6) entities In 64% of the patients the anterior abdominal fascia was totally closed. Following open abdominal procedures, 6 (27%) cases local or systemic complicationswere observed. Six patients (27%) suffered from postoperative anxiety disorder which required treatment. No mortality was observed due to this procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The patients we treated with open abdomen had lower morbidity and mortality and high complete fascial closure rates when compared to cases reported in the current literature. We conclude that treatment and follow-up by a single surgeon deserve the greatest merit for these successful results.

Keywords: Open abdomen, negative pressure therapy, peritonitis, damage control.


Jinekolojik ve Obstetrik Komplikasyonlarda Açık Karın Uygulamaları: Tek Cerrah, Tek Merkez

Suat Can Ulukent
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hasar kontrolü ve intraabdominal enfeksiyonlarda açık karın uygulaması son yıllarda kritik hastalarda yaygın olarak kullanılan hayat kurtarıcı bir seçenektir. Genel cerrahi pratiğinde açık karın uygulaması travma ve abdominal sepsisli hastalarda uygulanmakta olup, karın cerrahisi ile uğraşan kadın-doğum, üroloji ve kalp damar cerrahisi gibi kliniklerde de doğru endikasyonlarla hayat kurtarıcıdır. Bu amaçla hastanemiz kadın doğum kliniklerinde opere edilen hastalarda oluşan komplikasyonlarda; açık karın endikasyonlarını, uygulamalarını, morbidite ve mortalite oranlarını retrospektif olarak sunduk.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013- Mayıs 2016 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KSSEAH) jinekoloji ve obstetri kliniğinde opere olan daha sonra açık karın endikasyonu konulan, takip ve tedavileri yapılan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara vakum yardımlı karın kapama sistemi uygulandı. Hastaların demografik verileri, endikasyonları, fasia kapama, morbidite ve mortalite oranları değerlendirildi.
BULGULAR: 22 kadın hastadan 16’sı septik 6’sı non-septik sebeplerle açık karın yapıldı. % 64 hastada karın ön duvarı fasiası total olarak kapatıldı. Bu 22 hastanın 6’sında (%27) lokal ve sistemik komplikasyonlar görüldü. Altı hastada (%27) tedavi gerektirecek anksiyete bozukluğu izlendi. İşleme bağlı mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açık karın uygulamaları ile tedavi ettiğimiz hastalarındaki morbidite ve mortalite oranları literatüre kıyasla düşük olup total fascia kapama oranımız ise yüksektir. Takip ve tedavinin tek cerrah tarafından yönetilmesinin bu başarıda etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Açık karın, Negatif basınçlı karın kapama tedavisi, Peritonitis, Hasar kontrolü.


Suat Can Ulukent. Open Abdominal Procedures in Gynecological and Obstetrical Complications: Single Surgeon and Single Center. . 2016; 8(3): 159-166

Corresponding Author: Suat Can Ulukent, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale